Suplementy

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z naszą nową ofer­tą suple­men­tów!

Powstała po kon­sul­ta­cjach z naszym zaprzy­jaź­nio­nym spe­cja­li­stą, od wie­lu lat zgłę­bia­ją­cym taj­ni­ki zagad­nień suple­men­ta­cji. Zadbaliśmy o to, żeby były jak naj­lep­szej jako­ści.

Pamiętajcie jed­nak, że żaden suple­ment die­ty nie może być sto­so­wany jako sub­sty­tut zróż­ni­co­wa­nej die­ty. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że pod­stawą nasze­go zdro­wia jest odpo­wiedni spo­sób odży­wia­nia i dys­cy­plina.” (Anna Ciesielska)

Miłego dnia! 

sklep-przyprawy-zioła-suplementy