Regulamin

Właścicielem skle­pu inter­ne­to­we­go Sklepik Salci Pieprzyk jest:

PHiU ANNA Paweł Ciesielski,
ul. Kochanowskiego 31,
62–040 Puszczykowo

NIP: 777–270-69–56
REGON: 302322661

Firma ta wpi­sa­na jest do CEIDIG.

§1 Warunki świad­cze­nia usług dro­ga elek­tro­nicz­ną

 1. Klientem skle­pu inter­ne­to­we­go Sklepik Salci Pieprzyk może być wyłącz­nie oso­ba praw­na lub fizycz­na posia­da­ją­ca peł­ną lub ogra­ni­czo­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych (“Klient”).
 2. Klient może skła­dać zamó­wie­nia 7 dni w tygo­dniu i 24 godzi­ny na dobę.
 3. Klient może zło­żyć zamó­wie­nie za pośred­nic­twem Strony lub kon­tak­tu­jąc się elek­tro­nicz­nie lub tele­fo­nicz­nie z PHiU ANNA.
 4. Złożenie zamó­wie­nia sta­no­wi zło­że­nie przez Klienta wobec PHiU ANNA ofer­ty zawar­cia umo­wy sprze­da­ży pro­duk­tów będą­cych przed­mio­tem zamó­wie­nia. Po zło­że­niu zamó­wie­nia, PHiU ANNA prze­sy­ła na poda­ny przez Klienta adres e-mail potwier­dze­nie reje­stra­cji zamó­wie­nia. Potwierdzenie reje­stra­cji zamó­wie­nia jest oświad­cze­niem PHiU ANNA o przy­ję­ciu ww. ofer­ty.
 5. Przedmiot zamó­wie­nia może być dostar­czo­ny do Klienta w zależ­no­ści od jego wybo­ru:
  — Na adres wska­za­ny przez Klienta w zamó­wie­niu.
  — Na adres uży­ty pod­czas reje­stra­cji.
 6. Brak poda­nia nume­ru tele­fo­nu przy wpro­wa­dza­niu danych do wysył­ki może wpły­nąć na opóź­nie­nie dosta­wy zamó­wie­nia.
 7. W przy­pad­ku poda­nia przez Klienta błęd­ne­go lub nie­do­kład­ne­go adre­su, PHiU ANNA nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za nie­do­star­cze­nie lub opóź­nie­nie w dostar­cze­niu przed­mio­tu zamó­wie­nia.
 8. W celu mody­fi­ka­cji zamó­wie­nia, adre­su dosta­wy lub innych ele­men­tów zamó­wie­nia, Klient zobo­wią­za­ny jest do kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go z PHiU ANNA, pod nume­rem tel. 606608036.
 9. Zamówienie zosta­nie zre­ali­zo­wa­ne pod warun­kiem dostęp­no­ści towa­ru w maga­zy­nie.
 10. W przy­pad­ku bra­ku zamó­wio­nych rze­czy obję­tych zamó­wie­niem oso­ba zama­wia­ją­ca jest infor­mo­wa­na o sta­nie zamó­wie­nia i podej­mu­je decy­zję o spo­so­bie jego reali­za­cji:
  — czę­ścio­wej reali­za­cji,
  — wydłu­że­nie cza­su ocze­ki­wa­nia,
  — zamia­na towa­ru na inny dostęp­ny,
  — anu­lo­wa­nie cało­ści zamó­wie­nia

Ewentualnego zwro­tu pie­nię­dzy PHiU ANNA doko­nu­je jak naj­szyb­ciej — w cią­gu mak­sy­mal­nie 5 dni robo­czych.

§2 Sposoby skła­da­nia zamó­wień

Istnieją trzy moż­li­wo­ści zło­że­nia zamó­wie­nia:

 • Zamówienie wraz z zało­że­niem kon­ta, aby mieć moż­li­wość skła­da­nia kolej­nych zamó­wień oraz prze­glą­da­nia zawar­to­ści zło­żo­nych zamó­wień.
 • W przy­pad­ku skła­da­nia kolej­ne­go zamó­wie­nia i posia­da­nia logi­nu oraz hasła –
  zalo­go­wa­nie się i zło­że­nie zamó­wie­nia.
 • Zakup bez logo­wa­nia, któ­ry wyma­ga każ­do­ra­zo­wo wypeł­nie­nia for­mu­la­rza z dany­mi kon­tak­to­wy­mi.

Do reali­za­cji zamó­wie­nia koniecz­ne jest wypeł­nie­nie pól obo­wiąz­ko­wych, poda­nie danych kon­tak­to­wych (imię, nazwi­sko, adres mailo­wy) oraz poda­nie dokład­ne­go adre­su dosta­wy (imię i nazwi­sko, uli­ca, kod pocz­to­wy, mia­sto). W przy­pad­ku poda­nia nie­praw­dzi­wych, nie­peł­nych lub błęd­nych danych, kon­tak­tu­je­my się z daną oso­bą w celu ich uzu­peł­nie­nia lub spro­sto­wa­nia. Jeśli kon­takt nie będzie moż­li­wy, zamó­wie­nie nie zosta­nie zre­ali­zo­wa­ne.

 • Zamówienie zosta­je przy­ję­te do reali­za­cji w chwi­li otrzy­ma­nia przez oso­bę zama­wia­ją­cą wia­do­mo­ści e-mail z potwier­dze­niem zło­żo­ne­go zamó­wie­nia.
 • Produkty pre­zen­to­wa­ne na stro­nie skle­pu nie sta­no­wią ofer­ty han­dlo­wej w myśl prze­pi­sów Kodeksu Cywilnego.

§3 Ceny pro­duk­tów

 1. Ceny na Stronie zamiesz­czo­ne przy pro­duk­cie:
  — Zawierają poda­tek VAT i poda­wa­ne są w zło­tych pol­skich;
  — Nie zawie­ra­ją kosz­tów prze­sył­ki.
 2. Ceną wią­żą­cą i osta­tecz­ną jest cena pro­duk­tu poda­na na stro­nie w chwi­li skła­da­nia zamó­wie­nia przez klien­ta.
 3. Informacja na temat cał­ko­wi­tej war­to­ści zamó­wie­nia przed­sta­wia­na jest w koszy­ku.
 4. PHiU ANNA zastrze­ga sobie pra­wo do doko­ny­wa­nia na bie­żą­co zmian w cenach pro­duk­tów, oraz do prze­pro­wa­dza­nia i odwo­ły­wa­nia wszel­kie­go rodza­ju akcji pro­mo­cyj­nych oraz wyprze­da­ży. Uprawnienie, o któ­rym mowa w poprzed­nim zda­niu nie ma wpły­wu na zamó­wie­nia zło­żo­ne przed datą wej­ścia w życie zmia­ny ceny, warun­ków akcji pro­mo­cyj­nych lub wyprze­da­ży.

§4 Formy płat­no­ści i roz­po­czę­cie reali­za­cji zamó­wie­nia

 1. Koszty dosta­wy zamó­wio­ne­go towa­ru pono­si Klient. Wyjątkami są sytu­acje cza­so­wych pro­mo­cji.
 2. Zapłaty moż­na doko­nać:
  — Osobiście w for­mie gotów­ki w przy­pad­ku wybo­ru płat­no­ści przy dosta­wie towa­ru.
  — Osobiście w for­mie gotów­ki w przy­pad­ku odbio­ru oso­bi­ste­go.
 3. Dowodem zaku­pu jest para­gon fiskal­ny (dla klien­tów indy­wi­du­al­nych) lub fak­tu­ra.

§5 Czas reali­za­cji zamó­wień i for­my wysył­ki

 1. Na tere­nie Polski przed­miot zamó­wie­nia, w zależ­no­ści od wybra­nej opcji, jest dostar­cza­ny za pośred­nic­twem Kuriera Pocztowego – Pocztex.
 2. Koszty prze­sył­ki na tere­nie Polski to 13,50 zł.
 3. Przesyłki kurier­skie Pocztex są nada­wa­ne dnia nastep­ne­go od dnia zło­że­nia zamó­wie­nia, od ponie­dział­ku do piąt­ku o godzi­nie 15.00. Czas dorę­cze­nia to 1–2 dni robo­cze od momen­tu nada­nia.
 4. Poza tere­nem Polski przed­miot zamó­wie­nia jest dostar­cza­ny za pośred­nic­twem Poczty Polskiej pod wska­za­ny przez Klienta adres. Czas dorę­cze­nia wyno­si 5–7 dni robo­czych w Unii Europejskiej lub 10–15 dni robo­czych poza Unią Europejską od momen­tu nada­nia prze­sył­ki.

§6 Rezygnacja z zamó­wie­nia, zwrot oraz odstą­pie­nie od umo­wy

Zgodnie z Ustawą z 2 mar­ca 2000 roku “O ochro­nie nie­któ­rych praw kon­su­men­tów oraz o odpo­wie­dzial­no­ści za szko­dę wyrzą­dzo­ną przez pro­dukt nie­bez­piecz­ny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w cią­gu 14 dni od daty otrzy­ma­nia prze­sył­ki może doko­nać zwro­tu zaku­pio­ne­go i nie­zu­ży­te­go towa­ru (nada­ją­ce­go się do powtór­nej sprze­da­ży) bez poda­nia przy­czy­ny. Zwrot odby­wa się na wła­sny koszt, na adres skle­pu sta­cjo­nar­ne­go PHiU ANNA. Po otrzy­ma­niu prze­sył­ki zwrot­nej i stwier­dze­niu, że towar nie jest zuży­ty, w cią­gu 3–5 dni robo­czych zwra­ca­my pie­nią­dze. Zgodnie z Ustawą o pra­wach kon­su­men­ta z dnia 30 maja 2014 r., zwra­ca­na kwo­ta obej­mu­je cenę zaku­pio­ne­go pro­duk­tu oraz koszt naj­tań­szej ofe­ro­wa­nej wysył­ki do klien­ta (13 zł). Kwota będzie zwra­ca­na na wska­za­ne kon­to ban­ko­we.
W przy­pad­ku rezy­gna­cji z zaku­pu, pro­si­my naj­pierw o kon­takt tele­fo­nicz­ny (606–608-036) w celu powia­do­mie­nia o reklamacji/zwrocie zamó­wie­nia.
Zwracany towar pro­si­my ode­słać na swój koszt, prze­sył­ką pocz­to­wą na adres:

PHiU ANNA
Kochanowskiego 31
62–040 Puszczykowo

Zwrot pie­nię­dzy:

 • Zwrot pie­nię­dzy obej­mu­je: cenę towa­ru oraz kosz­ty naj­tań­szej prze­sył­ki ofe­ro­wa­nej w skle­pie inter­ne­to­wym. Nie obej­mu­je kosz­tów ponie­sio­nych przez klien­ta z tytu­łu prze­sył­ki zwro­tu do PHiU ANNA. W przy­pad­ku, gdy prze­sył­ka zamó­wie­nia odby­wa się z tytu­łu rekla­ma­cji, a rekla­ma­cja zosta­je uzna­na – wte­dy kosz­ty prze­sył­ki pokry­wa sprze­da­ją­cy.

§7 Dane oso­bo­we

 1. Rejestrując się na stro­nie oraz wypeł­nia­jąc odpo­wied­nie pola for­mu­la­rza rejestracyjnego/zamówieniowego, Klient wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie przez PHiU ANNA danych oso­bo­wych (imię, nazwi­sko, adres, adres e-mail, nr tele­fo­nu) w celu reali­za­cji zamó­wień klien­ta.
 2. Podanie danych oso­bo­wych przez klien­ta jest dobro­wol­ne.
 3. Administratorem danych oso­bo­wych klien­ta jest PHiU ANNA.
 4. Dane oso­bo­we są chro­nio­ne zgod­nie z Ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (tekst jed­no­li­ty Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926,ze zm.) w spo­sób unie­moż­li­wia­ją­cy dostęp do nich przez oso­by trze­cie.
 5. Administrator danych nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za poda­nie nie­praw­dzi­wych danych oso­bo­wych przez klien­ta.
 6. Klienci mają pra­wo do wglą­du do swo­ich danych oso­bo­wych, popra­wia­nia ich oraz żąda­nia ich usu­nię­cia.

§8 Działania zabro­nio­ne

Klient zga­dza się powstrzy­mać od prób i dzia­łań, oso­bi­stych czy poprzez oso­bę trze­cią, okre­ślo­nych a jako “dzia­ła­nia zabro­nio­ne”:

 • Przesyłania lub insta­lo­wa­nia wiru­sów, reklam, lub innych ele­men­tów i pro­ce­sów mogą­cych w jaki­kol­wiek spo­sób wpły­nąć na dzia­ła­nie, dostęp i korzy­sta­nie ze skle­pu, lub też wpły­wa­ją­cych na dzia­ła­nie kom­pu­te­rów, ser­we­ra i baz danych powią­za­nych ze stro­ną.
 • Przechwytywania, pobie­ra­nia, zapi­sy­wa­nia, dru­ko­wa­nia, lub pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji i zawar­to­ści ze stro­ny w dro­dze innej niż okre­ślo­na niniej­szym regu­la­mi­nem.
 • Kopiowania, mody­fi­ko­wa­nia, wtór­ne­go publi­ko­wa­nia, licen­cjo­no­wa­nia, lub adap­ta­cji jakiej­kol­wiek zawar­to­ści udo­stęp­nio­nej na stro­nie.
 • Umieszczania zawar­to­ści stro­ny w ram­ce na innej stro­nie, two­rze­nia “mir­ro­rów”, lub sto­so­wa­nia podob­nej nawi­ga­cyj­nej tech­no­lo­gii dla zawar­to­ści stro­ny.
 • Łamania lub prób łama­nia mecha­ni­zmów zabez­pie­czeń stro­ny, dostę­pu do danych i ser­we­ra, do któ­rych nie jesteś upraw­nio­ny, lub w inny spo­sób sabo­to­wa­nia dzia­ła­nia stro­ny lub mecha­ni­zmów zabez­pie­czeń.
 • Zaangażowania w inną dzia­łal­ność mają­cą na celu łama­nie praw autor­skich oraz innych praw obo­wią­zu­ją­cych na tere­nie Polski, w szcze­gól­no­ści od współ­dzia­ła­nia w nie­le­gal­nym roz­po­wszech­nia­niu mate­ria­łów obję­tych pra­wem autor­skim na stro­nach, pro­gra­mach i sie­ciach P2P.
 • Używania opro­gra­mo­wa­nia do prze­szu­ki­wa­nia i indek­so­wa­nia stron (web-craw­le­ry i inne mają­ce na celu odtwo­rze­nie struk­tu­ry stro­ny), oraz innych metod do zbie­ra­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i stro­nie.

§9 Ochrona danych oso­bo­wych

 • Składając zamó­wie­nie, oso­ba zama­wia­ją­ca świa­do­mie zga­dza się na prze­twa­rza­nie i wyko­rzy­sty­wa­nie jego danych oso­bo­wych w celu reali­za­cji zamó­wie­nia. Powierzone nam dane są wyko­rzy­sty­wa­ne wyłącz­nie w celu reali­za­cji zamó­wie­nia oraz w celu infor­mo­wa­nia o nowych pro­duk­tach, ofer­tach, nie­spo­dzian­kach itp. jeśli Klient wyra­zi na to zgo­dę.
 • Podanie danych nie jest obo­wiąz­ko­we, jed­nak nie­do­peł­nie­nie tego dzia­ła­nia skut­ku­je nie­moż­no­ścią reali­za­cji umo­wy powsta­łym z winy Klienta i natych­mia­sto­wym anu­lo­wa­niem zamó­wie­nia.
 • Dane oso­bo­we umiesz­czo­ne w bazie danych skle­pu Sklepik Salci Pieprzyk są prze­twa­rza­ne wyłącz­nie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udo­stęp­nia­ne innym pod­mio­tom. Dane te są gro­ma­dzo­ne z nale­ży tą sta­ran­no­ścią i odpo­wied­nio chro­nio­ne przed dostę­pem do nich przez oso­by do tego nie­upo­waż­nio­ne, zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U.z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma pra­wo wglą­du do swo­ich danych, do ich korek­ty oraz żąda­nia zaprze­sta­nia ich wyko­rzy­sty­wa­nia. Dane moż­na prze­glą­dać oraz zmie­niać po zalo­go­wa­niu do skle­pu.

§10 Postanowienia koń­co­we

 • Zamówienie towa­ru w skle­pie ozna­cza akcep­ta­cję regu­la­mi­nu w jego peł­nej posta­ci. Regulamin jest inte­gral­ną czę­ścią umo­wy kup­na-sprze­da­ży zawie­ra­nej przez Klienta z fir­mą PHiU ANNA.
 • Sklep zastrze­ga sobie pra­wo do zmia­ny regu­la­mi­nu, użyt­kow­ni­cy zosta­ną powia­do­mie­ni o zmia­nach przed ich wpro­wa­dze­niem i będą mogli zapo­znać się z nimi, zaak­cep­to­wać je lub odrzu­cić (co jed­nak skut­ko­wać będzie rezy­gna­cją z dal­szej współ­pra­cy).
 • W sytu­acjach spor­nych stro­ny zobo­wią­za­ne są do pod­ję­cia prób polu­bow­ne­go roz­strzy­gnię­cia spra­wy.
 • W spra­wach nie­ob­ję­tych niniej­szym regu­la­mi­nem znaj­du­ją zasto­so­wa­nie powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa, w szcze­gól­no­ści Kodeksu Cywilnego.