Regulamin

Właścicielem sklepu inter­ne­to­wego Sklepik Salci Pieprzyk jest:

PHiU ANNA Paweł Ciesielski,
ul. Kochanowskiego 31,
62–040 Puszczykowo

NIP: 777–270-69–56
REGON: 302322661

Firma ta wpi­sana jest do CEIDIG.

§1 Warunki świad­cze­nia usług droga elektroniczną

 1. Klientem sklepu inter­ne­to­wego Sklepik Salci Pieprzyk może być wyłącz­nie osoba prawna lub fizyczna posia­da­jąca pełną lub ogra­ni­czoną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych (“Klient”).
 2. Klient może skła­dać zamó­wie­nia 7 dni w tygo­dniu i 24 godziny na dobę.
 3. Klient może zło­żyć zamó­wie­nie za pośred­nic­twem Strony lub kon­tak­tu­jąc się elek­tro­nicz­nie lub tele­fo­nicz­nie z PHiU ANNA.
 4. Złożenie zamó­wie­nia sta­nowi zło­że­nie przez Klienta wobec PHiU ANNA oferty zawar­cia umowy sprze­daży pro­duk­tów będą­cych przed­mio­tem zamó­wie­nia. Po zło­że­niu zamó­wie­nia, PHiU ANNA prze­syła na podany przez Klienta adres e-mail potwier­dze­nie reje­stra­cji zamó­wie­nia. Potwierdzenie reje­stra­cji zamó­wie­nia jest oświad­cze­niem PHiU ANNA o przy­ję­ciu ww. oferty.
 5. Przedmiot zamó­wie­nia może być dostar­czony do Klienta w zależ­no­ści od jego wyboru:
  – Na adres wska­zany przez Klienta w zamó­wie­niu.
  – Na adres użyty pod­czas rejestracji.
 6. Brak poda­nia numeru tele­fonu przy wpro­wa­dza­niu danych do wysyłki może wpły­nąć na opóź­nie­nie dostawy zamówienia.
 7. W przy­padku poda­nia przez Klienta błęd­nego lub nie­do­kład­nego adresu, PHiU ANNA nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za nie­do­star­cze­nie lub opóź­nie­nie w dostar­cze­niu przed­miotu zamówienia.
 8. W celu mody­fi­ka­cji zamó­wie­nia, adresu dostawy lub innych ele­men­tów zamó­wie­nia, Klient zobo­wią­zany jest do kon­taktu tele­fo­nicz­nego z PHiU ANNA, pod nume­rem tel. 606608036.
 9. Zamówienie zosta­nie zre­ali­zo­wane pod warun­kiem dostęp­no­ści towaru w magazynie.
 10. W przy­padku braku zamó­wio­nych rze­czy obję­tych zamó­wie­niem osoba zama­wia­jąca jest infor­mo­wana o sta­nie zamó­wie­nia i podej­muje decy­zję o spo­so­bie jego reali­za­cji:
  – czę­ścio­wej reali­za­cji,
  – wydłu­że­nie czasu ocze­ki­wa­nia,
  – zamiana towaru na inny dostępny,
  – anu­lo­wa­nie cało­ści zamówienia

Ewentualnego zwrotu pie­nię­dzy PHiU ANNA doko­nuje jak naj­szyb­ciej — w ciągu mak­sy­mal­nie 5 dni roboczych.

§2 Sposoby skła­da­nia zamówień

Istnieją trzy moż­li­wo­ści zło­że­nia zamówienia:

 • Zamówienie wraz z zało­że­niem konta, aby mieć moż­li­wość skła­da­nia kolej­nych zamó­wień oraz prze­glą­da­nia zawar­to­ści zło­żo­nych zamówień.
 • W przy­padku skła­da­nia kolej­nego zamó­wie­nia i posia­da­nia loginu oraz hasła –
  zalo­go­wa­nie się i zło­że­nie zamówienia.
 • Zakup bez logo­wa­nia, który wymaga każ­do­ra­zowo wypeł­nie­nia for­mu­la­rza z danymi kontaktowymi.

Do reali­za­cji zamó­wie­nia konieczne jest wypeł­nie­nie pól obo­wiąz­ko­wych, poda­nie danych kon­tak­to­wych (imię, nazwi­sko, adres mailowy) oraz poda­nie dokład­nego adresu dostawy (imię i nazwi­sko, ulica, kod pocz­towy, mia­sto). W przy­padku poda­nia nie­praw­dzi­wych, nie­peł­nych lub błęd­nych danych, kon­tak­tu­jemy się z daną osobą w celu ich uzu­peł­nie­nia lub spro­sto­wa­nia. Jeśli kon­takt nie będzie moż­liwy, zamó­wie­nie nie zosta­nie zrealizowane.

 • Zamówienie zostaje przy­jęte do reali­za­cji w chwili otrzy­ma­nia przez osobę zama­wia­jącą wia­do­mo­ści e-mail z potwier­dze­niem zło­żo­nego zamówienia.
 • Produkty pre­zen­to­wane na stro­nie sklepu nie sta­no­wią oferty han­dlo­wej w myśl prze­pi­sów Kodeksu Cywilnego.

§3 Ceny produktów

 1. Ceny na Stronie zamiesz­czone przy pro­duk­cie:
  – Zawierają poda­tek VAT i poda­wane są w zło­tych pol­skich;
  – Nie zawie­rają kosz­tów przesyłki.
 2. Ceną wią­żącą i osta­teczną jest cena pro­duktu podana na stro­nie w chwili skła­da­nia zamó­wie­nia przez klienta.
 3. Informacja na temat cał­ko­wi­tej war­to­ści zamó­wie­nia przed­sta­wiana jest w koszyku.
 4. PHiU ANNA zastrzega sobie prawo do doko­ny­wa­nia na bie­żąco zmian w cenach pro­duk­tów, oraz do prze­pro­wa­dza­nia i odwo­ły­wa­nia wszel­kiego rodzaju akcji pro­mo­cyj­nych oraz wyprze­daży. Uprawnienie, o któ­rym mowa w poprzed­nim zda­niu nie ma wpływu na zamó­wie­nia zło­żone przed datą wej­ścia w życie zmiany ceny, warun­ków akcji pro­mo­cyj­nych lub wyprzedaży.

§4 Formy płat­no­ści i roz­po­czę­cie reali­za­cji zamówienia

 1. Koszty dostawy zamó­wio­nego towaru ponosi Klient. Wyjątkami są sytu­acje cza­so­wych promocji.
 2. Zapłaty można doko­nać:
  – Osobiście w for­mie gotówki w przy­padku wyboru płat­no­ści przy dosta­wie towaru.
  – Osobiście w for­mie gotówki w przy­padku odbioru osobistego.
 3. Dowodem zakupu jest para­gon fiskalny (dla klien­tów indy­wi­du­al­nych) lub faktura.

§5 Czas reali­za­cji zamó­wień i formy wysyłki

 1. Na tere­nie Polski przed­miot zamó­wie­nia, w zależ­no­ści od wybra­nej opcji, jest dostar­czany za pośred­nic­twem Kuriera Pocztowego – Pocztex.
 2. Koszty prze­syłki na tere­nie Polski to 13,50 zł.
 3. Przesyłki kurier­skie Pocztex są nada­wane dnia nastep­nego od dnia zło­że­nia zamó­wie­nia, od ponie­działku do piątku o godzi­nie 15.00. Czas dorę­cze­nia to 1–2 dni robo­cze od momentu nadania.
 4. Poza tere­nem Polski przed­miot zamó­wie­nia jest dostar­czany za pośred­nic­twem Poczty Polskiej pod wska­zany przez Klienta adres. Czas dorę­cze­nia wynosi 5–7 dni robo­czych w Unii Europejskiej lub 10–15 dni robo­czych poza Unią Europejską od momentu nada­nia przesyłki.

§6 Rezygnacja z zamó­wie­nia, zwrot oraz odstą­pie­nie od umowy

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochro­nie nie­któ­rych praw kon­su­men­tów oraz o odpo­wie­dzial­no­ści za szkodę wyrzą­dzoną przez pro­dukt nie­bez­pieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty otrzy­ma­nia prze­syłki może doko­nać zwrotu zaku­pio­nego i nie­zu­ży­tego towaru (nada­ją­cego się do powtór­nej sprze­daży) bez poda­nia przy­czyny. Zwrot odbywa się na wła­sny koszt, na adres sklepu sta­cjo­nar­nego PHiU ANNA. Po otrzy­ma­niu prze­syłki zwrot­nej i stwier­dze­niu, że towar nie jest zużyty, w ciągu 3–5 dni robo­czych zwra­camy pie­nią­dze. Zgodnie z Ustawą o pra­wach kon­su­menta z dnia 30 maja 2014 r., zwra­cana kwota obej­muje cenę zaku­pio­nego pro­duktu oraz koszt naj­tań­szej ofe­ro­wa­nej wysyłki do klienta (13 zł). Kwota będzie zwra­cana na wska­zane konto ban­kowe.
W przy­padku rezy­gna­cji z zakupu, pro­simy naj­pierw o kon­takt tele­fo­niczny (606–608-036) w celu powia­do­mie­nia o reklamacji/zwrocie zamó­wie­nia.
Zwracany towar pro­simy ode­słać na swój koszt, prze­syłką pocz­tową na adres:

PHiU ANNA
Kochanowskiego 31
62–040 Puszczykowo

Zwrot pie­nię­dzy:

 • Zwrot pie­nię­dzy obej­muje: cenę towaru oraz koszty naj­tań­szej prze­syłki ofe­ro­wa­nej w skle­pie inter­ne­to­wym. Nie obej­muje kosz­tów ponie­sio­nych przez klienta z tytułu prze­syłki zwrotu do PHiU ANNA. W przy­padku, gdy prze­syłka zamó­wie­nia odbywa się z tytułu rekla­ma­cji, a rekla­ma­cja zostaje uznana – wtedy koszty prze­syłki pokrywa sprzedający.

§7 Dane osobowe

 1. Rejestrując się na stro­nie oraz wypeł­nia­jąc odpo­wied­nie pola for­mu­la­rza rejestracyjnego/zamówieniowego, Klient wyraża zgodę na prze­twa­rza­nie przez PHiU ANNA danych oso­bo­wych (imię, nazwi­sko, adres, adres e-mail, nr tele­fonu) w celu reali­za­cji zamó­wień klienta.
 2. Podanie danych oso­bo­wych przez klienta jest dobrowolne.
 3. Administratorem danych oso­bo­wych klienta jest PHiU ANNA.
 4. Dane oso­bowe są chro­nione zgod­nie z Ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (tekst jed­no­lity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926,ze zm.) w spo­sób unie­moż­li­wia­jący dostęp do nich przez osoby trzecie.
 5. Administrator danych nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za poda­nie nie­praw­dzi­wych danych oso­bo­wych przez klienta.
 6. Klienci mają prawo do wglądu do swo­ich danych oso­bo­wych, popra­wia­nia ich oraz żąda­nia ich usunięcia.

§8 Działania zabronione

Klient zga­dza się powstrzy­mać od prób i dzia­łań, oso­bi­stych czy poprzez osobę trze­cią, okre­ślo­nych a jako “dzia­ła­nia zabronione”:

 • Przesyłania lub insta­lo­wa­nia wiru­sów, reklam, lub innych ele­men­tów i pro­ce­sów mogą­cych w jaki­kol­wiek spo­sób wpły­nąć na dzia­ła­nie, dostęp i korzy­sta­nie ze sklepu, lub też wpły­wa­ją­cych na dzia­ła­nie kom­pu­te­rów, ser­wera i baz danych powią­za­nych ze stroną.
 • Przechwytywania, pobie­ra­nia, zapi­sy­wa­nia, dru­ko­wa­nia, lub pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji i zawar­to­ści ze strony w dro­dze innej niż okre­ślona niniej­szym regulaminem.
 • Kopiowania, mody­fi­ko­wa­nia, wtór­nego publi­ko­wa­nia, licen­cjo­no­wa­nia, lub adap­ta­cji jakiej­kol­wiek zawar­to­ści udo­stęp­nio­nej na stronie.
 • Umieszczania zawar­to­ści strony w ramce na innej stro­nie, two­rze­nia “mir­ro­rów”, lub sto­so­wa­nia podob­nej nawi­ga­cyj­nej tech­no­lo­gii dla zawar­to­ści strony.
 • Łama­nia lub prób łama­nia mecha­ni­zmów zabez­pie­czeń strony, dostępu do danych i ser­wera, do któ­rych nie jesteś upraw­niony, lub w inny spo­sób sabo­to­wa­nia dzia­ła­nia strony lub mecha­ni­zmów zabezpieczeń.
 • Zaangażowania w inną dzia­łal­ność mającą na celu łama­nie praw autor­skich oraz innych praw obo­wią­zu­ją­cych na tere­nie Polski, w szcze­gól­no­ści od współ­dzia­ła­nia w nie­le­gal­nym roz­po­wszech­nia­niu mate­ria­łów obję­tych pra­wem autor­skim na stro­nach, pro­gra­mach i sie­ciach P2P.
 • Używania opro­gra­mo­wa­nia do prze­szu­ki­wa­nia i indek­so­wa­nia stron (web-crawlery i inne mające na celu odtwo­rze­nie struk­tury strony), oraz innych metod do zbie­ra­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i stronie.

§9 Ochrona danych osobowych

 • Składając zamó­wie­nie, osoba zama­wia­jąca świa­do­mie zga­dza się na prze­twa­rza­nie i wyko­rzy­sty­wa­nie jego danych oso­bo­wych w celu reali­za­cji zamó­wie­nia. Powierzone nam dane są wyko­rzy­sty­wane wyłącz­nie w celu reali­za­cji zamó­wie­nia oraz w celu infor­mo­wa­nia o nowych pro­duk­tach, ofer­tach, nie­spo­dzian­kach itp. jeśli Klient wyrazi na to zgodę.
 • Podanie danych nie jest obo­wiąz­kowe, jed­nak nie­do­peł­nie­nie tego dzia­ła­nia skut­kuje nie­moż­no­ścią reali­za­cji umowy powsta­łym z winy Klienta i natych­mia­sto­wym anu­lo­wa­niem zamówienia.
 • Dane oso­bowe umiesz­czone w bazie danych sklepu Sklepik Salci Pieprzyk są prze­twa­rzane wyłącz­nie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udo­stęp­niane innym pod­mio­tom. Dane te są gro­ma­dzone z należy tą sta­ran­no­ścią i odpo­wied­nio chro­nione przed dostę­pem do nich przez osoby do tego nie­upo­waż­nione, zgod­nie z ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U.z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swo­ich danych, do ich korekty oraz żąda­nia zaprze­sta­nia ich wyko­rzy­sty­wa­nia. Dane można prze­glą­dać oraz zmie­niać po zalo­go­wa­niu do sklepu.

§10 Postanowienia końcowe

 • Zamówienie towaru w skle­pie ozna­cza akcep­ta­cję regu­la­minu w jego peł­nej postaci. Regulamin jest inte­gralną czę­ścią umowy kupna-sprzedaży zawie­ra­nej przez Klienta z firmą PHiU ANNA.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regu­la­minu, użyt­kow­nicy zostaną powia­do­mieni o zmia­nach przed ich wpro­wa­dze­niem i będą mogli zapo­znać się z nimi, zaak­cep­to­wać je lub odrzu­cić (co jed­nak skut­ko­wać będzie rezy­gna­cją z dal­szej współpracy).
 • W sytu­acjach spor­nych strony zobo­wią­zane są do pod­ję­cia prób polu­bow­nego roz­strzy­gnię­cia sprawy.
 • W spra­wach nie­ob­ję­tych niniej­szym regu­la­mi­nem znaj­dują zasto­so­wa­nie powszech­nie obo­wią­zu­jące prze­pisy prawa, w szcze­gól­no­ści Kodeksu Cywilnego.