Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SALCIAPIEPRZYK.PL

Bezpieczny Sklep”
Certyfikat wyda­ny przez ser­wis
legalniewsieci.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep salciapieprzyk.pl dzia­ła na zasa­dach okre­ślo­nych w niniej­szym Regulaminie.

 2. Regulamin okre­śla warun­ki zawie­ra­nia i roz­wią­zy­wa­nia Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­ne­go, a tak­że rodza­je i zakres usług świad­czo­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną przez Sklep salciapieprzyk.pl, zasa­dy świad­cze­nia tych usług, warun­ki zawie­ra­nia i roz­wią­zy­wa­nia umów o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną.

 3. Każdy Usługobiorca z chwi­lą pod­ję­cia czyn­no­ści zmie­rza­ją­cych do korzy­sta­nia z Usług Elektronicznych Sklepu salciapieprzyk.pl zobo­wią­za­ny jest do prze­strze­ga­nia posta­no­wień niniej­sze­go Regulaminu.

 4. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regulaminie mają zasto­so­wa­nie prze­pi­sy:

  1. Ustawy o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną z dnia 18 lip­ca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  2. Ustawy o pra­wach kon­su­men­ta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

  3. Ustawy o poza­są­do­wym roz­wią­zy­wa­niu spo­rów kon­su­menc­kich z dnia 23 wrze­śnia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

  4. Ustawy Kodeks cywil­ny z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne wła­ści­we prze­pi­sy pra­wa pol­skie­go.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTEREGULAMINIE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – for­mu­larz dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej salciapieprzyk.pl umoż­li­wia­ją­cy utwo­rze­nie Konta.

 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – for­mu­larz dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej salciapieprzyk.pl umoż­li­wia­ją­cy zło­że­nie Zamówienia.

 3. KLIENT – Usługobiorca, któ­ry zamie­rza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 4. KONSUMENT – oso­ba fizycz­na, któ­ra doko­nu­je z przed­się­bior­cą czyn­no­ści praw­nej nie­zwią­za­nej bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawo­do­wą.

 5. KONTO – ozna­czo­ny indy­wi­du­al­ną nazwą (logi­nem) oraz hasłem, zbiór zaso­bów w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym Usługodawcy, w któ­rym gro­ma­dzo­ne są dane Usługobiorcy w tym infor­ma­cje o zło­żo­nych Zamówieniach.

 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwa­la­ją­ca Usługobiorcy na sub­skry­bo­wa­nie i otrzy­my­wa­nie na poda­ny przez Usługobiorcę adres e-mail bez­płat­nych infor­ma­cji pocho­dzą­cych od Usługodawcy, doty­czą­cych Produktów dostęp­nych w Sklepie.

 7. PRODUKT – dostęp­na w Sklepie rzecz rucho­ma albo usłu­ga, będą­ca przed­mio­tem Umowy Sprzedaży mię­dzy Klientem a Sprzedawcą.

 8. REGULAMIN — niniej­szy regu­la­min Sklepu.

 9. SKLEP — Sklep inter­ne­to­wy Usługodawcy dzia­ła­ją­cy pod adre­sem salciapieprzyk.pl.

 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA Paweł Ciesielski wyko­nu­ją­cy dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą PAWEŁ CIESIELSKI: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE I USŁUGOWE „ANNA” wpi­sa­ną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pro­wa­dzo­nej przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw gospo­dar­ki, miej­sce wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści oraz adres do dorę­czeń: ul. Kochanowskiego 31, 62–040 Puszczykowo, NIP: 7772706956, REGON: 302322661, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej (e-mail): pawelciesielski@centrumanna.pl, numer tele­fo­nu: +48 606 608 036.

 11. SYSTEM OPINII — Usługa Elektroniczna udo­stęp­nio­na Klientom przez Usługodawcę, umoż­li­wia­ją­ca zamiesz­cza­nie opi­nii doty­czą­cych prze­bie­gu i reali­za­cji trans­ak­cji.

 12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawar­ta mię­dzy Klientem, a Sprzedawcą za pośred­nic­twem Sklepu.

 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usłu­ga świad­czo­na dro­gą elek­tro­nicz­ną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośred­nic­twem Sklepu.

 14. USŁUGOBIORCA – oso­ba fizycz­na, oso­ba praw­na albo jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie­po­sia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści praw­nej, któ­rej usta­wa przy­zna­je zdol­ność praw­ną korzy­sta­ją­ca z Usługi Elektronicznej.

 15. ZAMÓWIENIE — oświad­cze­nie woli Klienta sta­no­wią­ce ofer­tę zawar­cia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep salciapieprzyk.pl pro­wa­dzi sprze­daż deta­licz­ną oraz hur­to­wą Produktów za pośred­nic­twem sie­ci Internet. W przy­pad­ku wysył­ki poza gra­ni­ce Unii Europejskiej pro­si­my o kon­takt przez zło­że­niem Zamówienia.

 2. Produkty ofe­ro­wa­ne w Sklepie są nowe, wol­ne od wad fizycz­nych i praw­nych i zosta­ły legal­nie wpro­wa­dzo­ne na rynek pol­ski.

 3. Informacje znaj­du­ją­ce się na stro­nach inter­ne­to­wych Sklepu nie sta­no­wią ofer­ty w rozu­mie­niu prze­pi­sów pra­wa. Klient, skła­da­jąc Zamówienie, skła­da ofer­tę kup­na okre­ślo­ne­go Produktu na warun­kach poda­nych w jego opi­sie.

 4. Cena Produktu uwi­docz­nio­na na stro­nie inter­ne­to­wej Sklepu poda­na jest w zło­tych pol­skich (PLN) i zawie­ra wszyst­kie skład­ni­ki, w tym poda­tek VAT. Cena nie zawie­ra kosz­tów dosta­wy.

 5. Cena Produktu uwi­docz­nio­na na stro­nie Sklepu jest wią­żą­ca w chwi­li zło­że­nia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ule­gnie zmia­nie nie­za­leż­nie od zmian cen w Sklepie, któ­re mogą się poja­wić w odnie­sie­niu do poszcze­gól­nych Produktów po zło­że­niu przez Klienta Zamówienia.

 6. Zamówienia moż­na skła­dać:

  1. poprzez witry­nę inter­ne­to­wą za pomo­cą Formularza Zamówień (Sklep salciapieprzyk.pl ) – 24 godzi­ny na dobę przez cały rok,

  2. za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: pawelciesielski@centrumanna.pl,

  3. tele­fo­nicz­nie pod nume­rem tele­fo­nu: 606 608 036.

 1. W celu zło­że­nia Zamówienia, Klient nie ma obo­wiąz­ku reje­stra­cji Konta w Sklepie.

 2. Warunkiem zło­że­nia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapo­zna­nie się z Regulaminem i akcep­ta­cja jego posta­no­wień w cza­sie skła­da­nia Zamówienia.

 3. Sklep reali­zu­je Zamówienia zło­żo­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach pra­cy Sklepu tj. od 10:00 do 17:00 w dni robo­cze. Zamówienia zło­żo­ne w dni robo­cze po godz. 17:00, w sobo­ty, nie­dzie­le oraz świę­ta, będą roz­pa­try­wa­ne następ­ne­go dnia robo­cze­go.

 4. Produkty w pro­mo­cji (wyprze­da­ży) posia­da­ją limi­to­wa­ną licz­bę sztuk i Zamówienia na nie będą reali­zo­wa­ne według kolej­no­ści ich wpły­wa­nia aż do wyczer­pa­nia się zapa­sów dane­go Produktu.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawar­cia Umowy Sprzedaży, nie­zbęd­ne jest wcze­śniej­sze zło­że­nie przez Klienta Zamówienia udo­stęp­nio­ny­mi przez Sprzedawcę spo­so­ba­mi, zgod­nie z § 3 pkt 6 oraz 8.

 2. Po zło­że­niu Zamówienia Sprzedawca nie­zwłocz­nie potwier­dza jego otrzy­ma­nie.

 3. Potwierdzenie przy­ję­cia Zamówienia do reali­za­cji powo­du­je zwią­za­nie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzy­ma­nia oraz przy­ję­cie Zamówienia do reali­za­cji nastę­pu­je poprzez prze­sła­nie wia­do­mo­ści e-mail.

 4. Potwierdzenie przy­ję­cia Zamówienia do reali­za­cji zawie­ra:

  1. potwier­dze­nie wszyst­kich istot­nych ele­men­tów Zamówienia,

  2. for­mu­larz odstą­pie­nia od umo­wy,

  3. niniej­szy Regulamin zawie­ra­ją­cy poucze­nie o pra­wie do odstą­pie­nia od umo­wy.

 5. Z chwi­lą otrzy­ma­nia przez Klienta wia­do­mo­ści e-mail, o któ­rej mowa w pkt 4 zosta­je zawar­ta Umowa Sprzedaży mię­dzy Klientem, a Sprzedawcą.

 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwier­dza­na dowo­dem zaku­pu (para­gon lub fak­tu­ra VAT na życze­nie Klienta), któ­ra będzie dołą­cza­na do Produktu.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udo­stęp­nia nastę­pu­ją­ce spo­so­by płat­no­ści:
  1.1. płat­ność przy odbio­rze za tzw. pobra­niem,
  1.2. płat­ność gotów­ką.

 2. W przy­pad­ku płat­no­ści przy odbio­rze prze­sył­ka wysy­ła­na jest po wery­fi­ka­cji popraw­no­ści danych adre­so­wych.

§ 6

KOSZT, TERMINSPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dosta­wy Produktu są usta­la­ne w trak­cie pro­ce­su skła­da­nia Zamówienia i są uza­leż­nio­ne od wybo­ru spo­so­bu płat­no­ści oraz spo­so­bu dosta­wy zaku­pio­ne­go Produktu.

 2. Na ter­min dosta­wy Produktu skła­da się czas kom­ple­to­wa­nia Produktu oraz czas dosta­wy Produktu przez prze­woź­ni­ka:

  1. Czas kom­ple­to­wa­nia Produktu wyno­si 1 dzień robo­czy.

  2. Dostawa Produktu przez prze­woź­ni­ka w Polsce nastę­pu­je w ter­mi­nie przez nie­go dekla­ro­wa­nym tj. od 1 do 2 dni robo­czych (dosta­wa nastę­pu­je wyłącz­nie w dni robo­cze z wyłą­cze­niem sobót, nie­dziel i świąt).

 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysy­ła­ne za pośred­nic­twem, Poczty Polskiej oraz fir­my kurier­skiej (Pocztex).

 4. Klient może ode­brać Produkt oso­bi­ście po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu tele­fo­nicz­nym lub mailo­wym.

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytu­łu rękoj­mi.

  1. Podstawa i zakres odpo­wie­dzial­no­ści Sprzedawcy wobec Klienta będą­ce­go Konsumentem, z tytu­łu rękoj­mi obej­mu­ją­cej wady fizycz­ne i praw­ne, są okre­ślo­ne w usta­wie Kodeks cywil­ny z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

  2. Zawiadomienia o wadach doty­czą­cych Produktu oraz zgło­sze­nie odpo­wied­nie­go żąda­nia moż­na doko­nać za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: pawelciesielski@centrumanna.pl lub pisem­nie na adres: ul. Kochanowskiego 31, 62–040 Puszczykowo.

  3. W powyż­szej wia­do­mo­ści w for­mie pisem­nej lub elek­tro­nicz­nej nale­ży podać jak naj­wię­cej infor­ma­cji i oko­licz­no­ści doty­czą­cych przed­mio­tu rekla­ma­cji, w szcze­gól­no­ści rodzaj i datę wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści oraz dane kon­tak­to­we. Podane infor­ma­cje znacz­nie uła­twią i przy­spie­szą roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji przez Sprzedawcę.

  4. Dla oce­ny wad fizycz­nych Produktu, nale­ży go dostar­czyć na adres: ul. Kochanowskiego 31, 62–040 Puszczykowo.

  5. Sprzedawca usto­sun­ku­je się do żąda­nia Klienta nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od zgło­sze­nia.

  6. W przy­pad­ku rekla­ma­cji Klienta będą­ce­go Konsumentem – nie­roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji w ter­mi­nie 14 dni od zgło­sze­nia jest jed­no­znacz­ne z jej uwzględ­nie­niem. W związ­ku z uza­sad­nio­ną rekla­ma­cją Klienta będą­ce­go Konsumentem Sprzedawca pokry­wa kosz­ty odbio­ru, dosta­wy i wymia­ny Produktu na wol­ny od wad.

  7. Odpowiedź na rekla­ma­cję jest prze­ka­zy­wa­na Konsumentowi na papie­rze lub innym trwa­łym nośni­ku.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrze­że­niem pkt 10 niniej­sze­go para­gra­fu, Klient będą­cy jed­no­cze­śnie Konsumentem, któ­ry zawarł umo­wę na odle­głość, może od niej odstą­pić bez poda­nia przy­czyn, skła­da­jąc sto­sow­ne oświad­cze­nie w ter­mi­nie 14 dni. Do zacho­wa­nia tego ter­mi­nu wystar­czy wysła­nie udo­stęp­nio­ne­go przez Sklep oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od umo­wy. Wygenerowanie oświad­cze­nia jest moż­li­we za pośred­nic­twem gene­ra­to­ra doku­men­tów  dostęp­ne­go TUTAJ.

 2. W razie odstą­pie­nia od umo­wy, Umowa Sprzedaży jest uwa­ża­na za nie­za­war­tą, a Konsument ma obo­wią­zek zwró­cić Produkt Sprzedawcy lub prze­ka­zać go oso­bie upo­waż­nio­nej przez Sprzedawcę do odbio­ru nie­zwłocz­nie, jed­nak nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym odstą­pił od umo­wy, chy­ba że Sprzedawca zapro­po­no­wał, że sam odbie­rze Produkt. Do zacho­wa­nia ter­mi­nu wystar­czy ode­sła­nie Produktu przed jego upły­wem.

 3. W przy­pad­ku odstą­pie­nia od Umowy Sprzedaży nale­ży doko­nać zwro­tu Produktu na adres: ul. Kochanowskiego 31, 62–040 Puszczykowo.

 4. Konsument pono­si odpo­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie war­to­ści Produktu będą­ce wyni­kiem korzy­sta­nia z nie­go w spo­sób wykra­cza­ją­cy poza koniecz­ny do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia Produktu.

 5. Z zastrze­że­niem pkt 6 oraz 8 Sprzedawca doko­na zwro­tu war­to­ści Produktu wraz z kosz­ta­mi jego dosta­wy przy uży­ciu takie­go same­go spo­so­bu zapła­ty, jakie­go użył Konsument chy­ba że Konsument wyraź­nie zgo­dził się na inny spo­sób zwro­tu, któ­ry nie wią­że się dla nie­go z żad­ny­mi kosz­ta­mi.

 6. Jeżeli Konsument wybrał spo­sób dosta­wy Produktu inny niż naj­tań­szy zwy­kły spo­sób dostar­cze­nia ofe­ro­wa­ny przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobo­wią­za­ny do zwro­tu Konsumentowi ponie­sio­nych przez nie­go dodat­ko­wych kosz­tów.

 7. Jeżeli Sprzedawca nie zapro­po­no­wał, że sam odbie­rze Produkt od Konsumenta, może wstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści otrzy­ma­nych od Konsumenta do chwi­li otrzy­ma­nia rze­czy z powro­tem lub dostar­cze­nia przez Konsumenta dowo­du jej ode­sła­nia, w zależ­no­ści od tego, któ­re zda­rze­nie nastą­pi wcze­śniej.

 8. Konsument odstę­pu­ją­cy od Umowy Sprzedaży, zgod­nie z pkt 1 niniej­sze­go para­gra­fu, pono­si jedy­nie kosz­ty ode­sła­nia Produktu do Sprzedawcy.

 9. Termin czter­na­sto­dnio­wy, w któ­rym Konsument może odstą­pić od umo­wy, liczy się od dnia w któ­rym Konsument objął Produkt w posia­da­nie, a w przy­pad­ku usłu­gi od dnia zawar­cia umo­wy.

 10. Prawo odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej na odle­głość nie przy­słu­gu­je Konsumentowi w wypad­ku Umowy Sprzedaży:

  1. w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz nie­pre­fa­bry­ko­wa­na, wypro­du­ko­wa­na według spe­cy­fi­ka­cji Konsumenta lub słu­żą­ca zaspo­ko­je­niu jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb,

  2. w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz dostar­cza­na w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, któ­rej po otwar­ciu opa­ko­wa­nia nie moż­na zwró­cić ze wzglę­du na ochro­nę zdro­wia lub ze wzglę­dów higie­nicz­nych, jeże­li opa­ko­wa­nie zosta­ło otwar­te po dostar­cze­niu,

  3. w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia są rze­czy, któ­re po dostar­cze­niu, ze wzglę­du na swój cha­rak­ter, zosta­ją nie­roz­łącz­nie połą­czo­ne z inny­mi rze­cza­mi,

  4. w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest usłu­ga, jeże­li Sprzedawca wyko­nał w peł­ni usłu­gę za wyraź­ną zgo­dą Konsumenta, któ­ry został poin­for­mo­wa­ny przed roz­po­czę­ciem świad­cze­nia, że po speł­nie­niu świad­cze­nia przez Sprzedawcę utra­ci pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy.

 1. Prawo odstą­pie­nia od Umowy Sprzedaży przy­słu­gu­je zarów­no Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przy­pad­ku nie­wy­ko­na­nia przez dru­gą stro­nę umo­wy swo­je­go zobo­wią­za­nia w ter­mi­nie ści­śle okre­ślo­nym.

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniej­szym para­gra­fie zawar­to posta­no­wie­nia doty­czą­ce wyłącz­nie Klientów nie­bę­dą­cych Konsumentami.

 2. Sprzedawcy przy­słu­gu­je pra­wo odstą­pie­nia od Umowy Sprzedaży zawar­tej z Klientem nie­bę­dą­cym Konsumentem w ter­mi­nie 14 dni robo­czych od dnia jej zawar­cia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypad­ku może nastą­pić bez poda­nia przy­czy­ny i nie rodzi po stro­nie Klienta nie­bę­dą­ce­go Konsumentem żad­nych rosz­czeń w sto­sun­ku do Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ma pra­wo ogra­ni­czyć w sto­sun­ku do Klientów nie­bę­dą­cych Konsumentami udo­stęp­nio­ne przez nie­go spo­so­by płat­no­ści, w tym tak­że wyma­gać doko­na­nia przed­pła­ty czę­ści bądź cało­ści ceny sprze­da­ży bez wzglę­du na wybra­ny przez Klienta spo­sób płat­no­ści oraz fakt zawar­cia Umowy Sprzedaży.

 4. Korzyści i cię­ża­ry zwią­za­ne z Produktem oraz nie­bez­pie­czeń­stwo przy­pad­ko­wej utra­ty lub uszko­dze­nia Produktu prze­cho­dzą na Klienta nie­bę­dą­ce­go Konsumentem z chwi­lą wyda­nia przez Sprzedawcę Produktu prze­woź­ni­ko­wi. Sprzedawca w takim wypad­ku nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za utra­tę, uby­tek lub uszko­dze­nie Produktu powsta­łe od momen­tu przy­ję­cia Produktu do prze­wo­zu aż do wyda­nia go Klientowi, jak rów­nież za opóź­nie­nie w prze­wo­zie prze­sył­ki.

 5. W przy­pad­ku wysła­nia Produktu do Klienta za pośred­nic­twem prze­woź­ni­ka Klient nie­bę­dą­cy Konsumentem jest zobo­wią­za­ny zba­dać prze­sył­kę w cza­sie i w spo­sób przy­ję­ty przy prze­sył­kach tego rodza­ju. Jeżeli stwier­dzi, że w cza­sie prze­wo­zu nastą­pił uby­tek lub uszko­dze­nie Produktu, obo­wią­za­ny jest doko­nać wszel­kich czyn­no­ści nie­zbęd­nych do usta­le­nia odpo­wie­dzial­no­ści prze­woź­ni­ka.

 6. Usługodawca może wypo­wie­dzieć umo­wę o świad­cze­nie Usługi Elektronicznej ze skut­kiem natych­mia­sto­wym i bez wska­zy­wa­nia przy­czyn poprzez prze­sła­nie Usługobiorcy nie­bę­dą­ce­mu Konsumentem oświad­cze­nia o wypo­wie­dze­niu.

§ 10

RODZAJZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umoż­li­wia za pośred­nic­twem Sklepu korzy­sta­nie z Usług Elektronicznych takich jak:

  1. zawie­ra­nie Umów Sprzedaży Produktu,

  2. pro­wa­dze­nie Konta w Sklepie,

  3. Newsletter,

  4. System Opinii.

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odby­wa się na warun­kach okre­ślo­nych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma pra­wo do zamiesz­cza­nia na stro­nie inter­ne­to­wej Sklepu tre­ści rekla­mo­wych. Treści te, sta­no­wią inte­gral­ną część Sklepu i pre­zen­to­wa­nych w nim mate­ria­łów.

§ 11

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych okre­ślo­nych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nie­od­płat­ne.

 2. Okres na jaki umo­wa zosta­je zawar­ta:

  1. umo­wa o świad­cze­nie Usługi Elektronicznej pole­ga­ją­cej na pro­wa­dze­niu Konta w Sklepie zawie­ra­na jest na czas nie­ozna­czo­ny.

  2. umo­wa o świad­cze­nie Usługi Elektronicznej pole­ga­ją­cej na umoż­li­wie­niu zło­że­nia Zamówienia w Sklepie zawie­ra­na jest na czas ozna­czo­ny i ule­ga roz­wią­za­niu z chwi­lą zło­że­nia Zamówienia albo zaprze­sta­nia jego skła­da­nia przez Usługobiorcę.

  3. umo­wa o świad­cze­nie Usługi Elektronicznej pole­ga­ją­cej na korzy­sta­niu z Newslettera zawie­ra­na jest na czas nie­ozna­czo­ny.

  4. umo­wa o świad­cze­nie Usługi Elektronicznej pole­ga­ją­cej na zamiesz­cze­niu Opinii zawie­ra­na jest na czas ozna­czo­ny i ule­ga roz­wią­za­niu z chwi­lą zamiesz­cze­nia Opinii albo zaprze­sta­nia jej zamiesz­cza­nia przez Usługobiorcę.

 3. Wymagania tech­nicz­ne nie­zbęd­ne do współ­pra­cy z sys­te­mem tele­in­for­ma­tycz­nym, któ­rym posłu­gu­je się Usługodawca:

  1. kom­pu­ter (lub urzą­dze­nie mobil­ne) z dostę­pem do Internetu,

  2. dostęp do pocz­ty elek­tro­nicz­nej,

  3. prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa,

  4. włą­cze­nie w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej Cookies oraz Javascript.

 4. Usługobiorca zobo­wią­za­ny jest do korzy­sta­nia ze Sklepu w spo­sób zgod­ny z pra­wem i dobry­mi oby­cza­ja­mi mając na uwa­dze posza­no­wa­nie dóbr oso­bi­stych i praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej osób trze­cich.

 5. Usługobiorca zobo­wią­za­ny jest do wpro­wa­dza­nia danych zgod­nych ze sta­nem fak­tycz­nym.

 6. Usługobiorcę obo­wią­zu­je zakaz dostar­cza­nia tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym.

§ 12

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje zwią­za­ne ze świad­cze­niem Usług Elektronicznych za pośred­nic­twem Sklepu Usługobiorca może skła­dać za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: pawelciesielski@centrumanna.pl.

 2. W powyż­szej wia­do­mo­ści e-mail, nale­ży podać jak naj­wię­cej infor­ma­cji i oko­licz­no­ści doty­czą­cych przed­mio­tu rekla­ma­cji, w szcze­gól­no­ści rodzaj i datę wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści oraz dane kon­tak­to­we. Podane infor­ma­cje znacz­nie uła­twią i przy­spie­szą roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie rekla­ma­cji przez Usługodawcę nastę­pu­je nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od zgło­sze­nia.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w spra­wie rekla­ma­cji jest wysy­ła­na na adres e-mail Usługobiorcy poda­ny w zgło­sze­niu rekla­ma­cyj­nym lub w inny poda­ny przez Usługobiorcę spo­sób.

§ 13

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umo­wy o świad­cze­nie Usługi Elektronicznej:

  1. Wypowiedzeniu może ulec umo­wa o świad­cze­nie Usługi Elektronicznej o cha­rak­te­rze cią­głym i bez­ter­mi­no­wym (np. pro­wa­dze­nie Konta).

  2. Usługobiorca może wypo­wie­dzieć umo­wę ze skut­kiem natych­mia­sto­wym i bez wska­zy­wa­nia przy­czyn poprzez prze­sła­nie sto­sow­ne­go oświad­cze­nia za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: pawelciesielski@centrumanna.pl.

  3. Usługodawca może wypo­wie­dzieć umo­wę o świad­cze­nie Usługi Elektronicznej o cha­rak­te­rze cią­głym i bez­ter­mi­no­wym w przy­pad­ku, gdy Usługobiorca naru­sza Regulamin, w szcze­gól­no­ści, gdy dostar­cza tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym po bez­sku­tecz­nym wcze­śniej­szym wezwa­niu do zaprze­sta­nia naru­szeń z wyzna­cze­niem odpo­wied­nie­go ter­mi­nu. Umowa w takim wypad­ku wyga­sa po upły­wie 7 dni od dnia zło­że­nia oświad­cze­nia woli o jej wypo­wie­dze­niu (okres wypo­wie­dze­nia).

  4. Wypowiedzenie pro­wa­dzi do usta­nia sto­sun­ku praw­ne­go ze skut­kiem na przy­szłość.

 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą roz­wią­zać umo­wę o świad­cze­nie Usługi Elektronicznej w każ­dym cza­sie w dro­dze poro­zu­mie­nia stron.

§ 14

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie tre­ści zamiesz­czo­ne na stro­nie inter­ne­to­wej pod adre­sem salciapieprzyk.pl korzy­sta­ją z ochro­ny praw­no­au­tor­skiej i (z zastrze­że­niem § 14 pkt 3 oraz ele­men­tów zamiesz­cza­nych przez Usługobiorców, wyko­rzy­sty­wa­nych na zasa­dzie licen­cji, prze­nie­sie­nia praw autor­skich lub dozwo­lo­ne­go użyt­ku) są wła­sno­ścią Pawła Ciesielskiego wyko­nu­ją­ce­go dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą PAWEŁ CIESIELSKI: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE I USŁUGOWE „ANNA”, ul. Kochanowskiego 31, 62–040 Puszczykowo, NIP: 7772706956, REGON: 302322661. Usługobiorca pono­si peł­ną odpo­wie­dzial­ność za szko­dę wyrzą­dzo­ną Usługodawcy, będą­cą następ­stwem uży­cia jakiej­kol­wiek zawar­to­ści stro­ny salciapieprzyk.pl , bez zgo­dy Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wyko­rzy­sta­nie przez kogo­kol­wiek, bez wyraź­nej pisem­nej zgo­dy Usługodawcy, któ­re­go­kol­wiek z ele­men­tów skła­da­ją­cych się na treść oraz zawar­tość stro­ny salciapieprzyk.pl sta­no­wi naru­sze­nie pra­wa autor­skie­go przy­słu­gu­ją­ce­go Usługodawcy i skut­ku­je odpo­wie­dzial­no­ścią cywil­no­praw­ną oraz kar­ną.

 3. Wszystkie nazwy han­dlo­we, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo uży­te na stro­nie inter­ne­to­wej Sklepu pod adre­sem salciapieprzyk.pl nale­żą do ich wła­ści­cie­li i są uży­wa­ne wyłącz­nie w celach iden­ty­fi­ka­cyj­nych. Mogą być one zastrze­żo­ny­mi zna­ka­mi towa­ro­wy­mi. Wszystkie mate­ria­ły, opi­sy i zdję­cia pre­zen­to­wa­ne na stro­nie inter­ne­to­wej Sklepu pod adre­sem salciapieprzyk.pl uży­te są w celach infor­ma­cyj­nych.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawie­ra­ne poprzez Sklep zawie­ra­ne są zgod­nie z pra­wem pol­skim.

 2. W przy­pad­ku nie­zgod­no­ści jakiej­kol­wiek czę­ści Regulaminu z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem, w miej­sce zakwe­stio­no­wa­ne­go prze­pi­su Regulaminu zasto­so­wa­nie mają wła­ści­we prze­pi­sy pra­wa pol­skie­go.

 3. Wszelkie spo­ry wyni­kłe z Umów Sprzedaży mię­dzy Sklepem, a Konsumentami będą roz­strzy­ga­ne w pierw­szej kolej­no­ści na dro­dze nego­cja­cji, z inten­cją polu­bow­ne­go zakoń­cze­nia spo­ru, z uwzględ­nie­niem usta­wy o poza­są­do­wym roz­wią­zy­wa­niu spo­rów kon­su­menc­kich. Jeśli jed­nak nie było­by to moż­li­we, lub też było­by nie­sa­tys­fak­cjo­nu­ją­ce dla któ­rej­kol­wiek ze stron, spo­ry będą roz­strzy­ga­ne przez wła­ści­wy sąd powszech­ny, zgod­nie z pkt 4 niniej­sze­go para­gra­fu.

 4. Sądowe roz­strzy­ga­nie spo­rów:

  1. Ewentualne spo­ry powsta­łe pomię­dzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będą­cym jed­no­cze­śnie Konsumentem zosta­ją pod­da­ne sądom wła­ści­wym zgod­nie z prze­pi­sa­mi kodek­su postę­po­wa­nia cywil­ne­go z dnia 17 listo­pa­da 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

  2. Ewentualne spo­ry powsta­łe pomię­dzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) nie­bę­dą­cym jed­no­cze­śnie Konsumentem zosta­ją pod­da­ne sądo­wi wła­ści­we­mu ze wzglę­du na sie­dzi­bę Usługodawcy.

 5. Klient będą­cy Konsumentem ma rów­nież pra­wo do sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­strzy­ga­nia spo­rów w szcze­gól­no­ści poprzez zło­że­nie po zakoń­cze­niu postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­ne­go wnio­sku o wsz­czę­cie media­cji lub wnio­sku o roz­pa­trze­nie spra­wy przez sąd polu­bow­ny (wnio­sek moż­na pobrać na stro­nie inter­ne­to­wej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dzia­ła­ją­cych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostęp­ny jest na stro­nie inter­ne­to­wej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może sko­rzy­stać tak­że z bez­płat­nej pomo­cy powia­to­we­go (miej­skie­go) rzecz­ni­ka kon­su­men­tów lub orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej zadań sta­tu­to­wych nale­ży ochro­na kon­su­men­tów. Pozasądowe docho­dze­nie rosz­czeń po zakoń­cze­niu postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­ne­go jest bez­płat­ne.

 6. Konsument w celu polu­bow­ne­go roz­wią­za­nia spo­ru może w szcze­gól­no­ści zło­żyć skar­gę za pośred­nic­twem plat­for­my inter­ne­to­wej ODR (Online Dispute Resolution), dostęp­nej pod adre­sem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.