Ziele angielskie

4,00 

Kategorie: ,

Opis

(pimen­ta dio­ica)

Gramatura: 50g

Kraj pocho­dze­nia: Meksyk

Znane jest jako Pimenta (po hisz­pań­sku zna­czy pieprz), sma­ku­je i pach­nie jak połą­cze­nie kil­ku przy­praw. Ziele angiel­skie — all spi­ce ang. — “wszyst­kie przy­pra­wy”- nazwa pocho­dzi od tego, że sma­ku­je jak połą­cze­nie gał­ki musz­ka­to­ło­wej, cyna­mo­nu, imbi­ru, goź­dzi­ków, nutę jałow­ca i pie­przu. Przyprawa ta jest skład­ni­kiem wie­lu mie­sza­nek przy­pra­wo­wych.

Silna przy­pra­wa, sto­su­je­my ją z umia­rem do potraw mię­snych, roso­łów, sosów, zup. Ma wła­ści­wo­ści anty­sep­tycz­ne, pobu­dza­ją­ce i regu­lu­ją­ce tra­wie­nie.

Całe suszo­ne zie­le angiel­skie będzie utrzy­my­wać się bar­dzo dłu­go, kie­dy znaj­du­je się poza zasię­giem świa­tła w szczel­nym zamknię­ciu. Zmielona przy­pra­wa tra­ci swój smak dosyć szyb­ko.

Ze wzglę­du na zawar­tość euge­no­lu (zwią­zek che­micz­ny, zapa­cho­wy), zie­le angiel­skie ma cechy podob­ne do goź­dzi­ków. Poprawia tra­wie­nie i jest wia­tro­pęd­ne. Należy spo­ży­wać go z umia­rem, gdyż mogą wystą­pić zabu­rze­nia pokar­mo­we.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Przyprawa nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g