Witamina D-3 + K-2 Now Foods (120 kaps.)

69,00 

Kategorie: , ,

Opis

opa­ko­wa­nie: 120 kap­su­łek (1 tablet­ka = 3mg wit. C, 1000IU wit. D3, 45mcg wit. K2 )

skład: wita­mi­na C (pal­mi­ty­nian askor­by­lu), wita­mi­na D3 (cho­le­kal­cy­fe­rol) (z lano­li­ny), wita­mi­na K2 (mena­chi­non)

pro­du­cent: Now Foods (USA)

Zalecane dzien­ne spo­ży­cie: 1 kap­suł­ka 1–2 razy dzien­nie w trak­cie posił­ku.

Suplement die­ty zawie­ra­ją­cy uni­kal­ne połą­cze­nie trzech syner­gi­stycz­nie aktyw­nych wita­min:

- wita­mi­ny D3 (cho­le­kal­cy­fe­ro­lu)

- wita­mi­ny K2 (mena­chi­no­nu)

- wita­mi­ny C (pal­mi­ty­nia­nu askor­by­lu)

DZIAŁANIE:

- wspo­ma­ga trans­port wap­nia z krwi do kości

- prze­ciw­dzia­ła oste­opo­ro­zie

- wspie­ra sys­tem odpor­no­ścio­wy

- wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie ukła­du ner­wo­we­go i pro­ces skur­czu mię­śni

- chro­ni układ krą­że­nia

- zapo­bie­ga zwap­nie­niu ścian naczyń krwio­no­śnych

- zmniej­sza­ją ryzy­ko roz­wo­ju miaż­dży­cy tęt­nic i innych cho­rób ukła­du ser­co­wo-naczy­nio­we­go.

- pobu­dza wydzie­la­nie insu­li­ny

- zwal­cza wol­ne rod­ni­ki i reak­tyw­ne for­my tle­nu

- sil­ny poten­cjał anty­ok­sy­da­cyj­ny

- wspie­ra pro­duk­cję kola­ge­nu i ery­tro­cy­tów

- obni­ża poziom kor­ty­zo­lu (hor­mo­nu stre­su)

Produkt zawie­ra wita­mi­nę K2 (mena­chi­non), któ­ra jest naj­bar­dziej przy­swa­jal­na i naj­dłu­żej aktyw­na, oraz dosko­na­le przy­swa­jal­ną for­mę wita­mi­ny C z prze­dłu­żo­nym dzia­ła­niem. Ostatnie bada­nia dowo­dzą, że wita­mi­ny D i K dzia­ła­ją syner­gi­stycz­nie w wie­lu klu­czo­wych pro­ce­sach meta­bo­licz­nych, pod­czas gdy wita­mi­na C dodat­ko­wo wzma­ga ten pro­ces.

Witamina D3 – powsta­je w skó­rze z dehy­dro­cho­le­ste­ro­lu pod wpły­wem pro­mie­nio­wa­nia UV. Ponieważ coraz wię­cej osób uni­ka eks­po­zy­cji na słoń­ce, suple­men­ta­cja wita­mi­ną D sta­je się jesz­cze bar­dziej koniecz­na, aby zapew­nić odpo­wied­nią daw­kę tej wita­mi­ny dla orga­ni­zmu.

Witamina K2 (mena­chi­non) – odgry­wa klu­czo­wą rolę w gospo­dar­ce wap­niem. Poprzez akty­wa­cję bia­łek, takich jak oste­okal­cy­na i MGP, wspo­ma­ga trans­port jonów wap­nia z krwi do tkan­ki kost­nej, co powo­du­je zwięk­sze­nie gęsto­ści mine­ral­nej kości i więk­szą odpor­ność na zła­ma­nia. Białka te popra­wia­ją rów­nież stan ukła­du krą­że­nia. Zmniejszają ryzy­ko zwap­nie­nia ścian naczyń krwio­no­śnych oraz ryzy­ko roz­wo­ju miaż­dży­cy tęt­nic i innych cho­rób ukła­du ser­co­wo-naczy­nio­we­go. Dodatkowo oste­ocal­cy­na jest bar­dzo wska­za­na dla osób zma­ga­ją­cych się z zabu­rze­nia­mi pozio­mu cukru we krwi i pro­duk­cji insu­li­ny. Działa na trzust­ko­we komór­ki beta, pobu­dza­jąc uwal­nia­nie insu­li­ny.

Witamina K wpły­wa korzyst­nie rów­nież na pra­cę mózgu.  Naukowcy wyka­za­li powią­za­nie mię­dzy niskim pozio­mem wita­mi­ny K, a zabu­rzo­nym pro­ce­sem poznaw­czym u senio­rów. Witamina ta chro­ni rów­nież neu­ro­ny poprzez wspo­ma­ga­nie pro­duk­cji osłon­ki mie­li­no­wej, zmniej­sza­jąc tym samym stres oksy­da­cyj­ny i sta­ny zapal­ne mózgu.

Witamina C (kwas askor­bi­no­wy) – nie­zbęd­ny skład­nik die­ty warun­ku­ją­cy pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie orga­ni­zmu, któ­ry musi być dostar­cza­ny z poży­wie­niem, ponie­waż isto­ta ludz­ka nie potra­fi go syn­te­zo­wać. Jest waż­nym prze­ciw­u­tle­nia­czem czy­li umoż­li­wia zacho­wa­nie odpo­wied­nie­go poten­cja­łu anty­ok­sy­da­cyj­ne­go w komór­ce tudzież bie­rze udział w prze­no­sze­niu elek­tro­nów pomię­dzy mole­ku­ła­mi.

Produkt tyl­ko dla doro­słych.

Nie nale­ży prze­kra­czać zale­ca­nej por­cji do spo­ży­cia w cią­gu dnia.

Kobiety w cią­ży i kar­mią­ce pier­sią przed spo­ży­ciem powin­ny skon­tak­to­wać się z leka­rzem. Osoby z hiper­kal­ce­mią, cho­ro­ba­mi nerek, lub nad­czyn­no­ścią przy­tar­czyc przed spo­ży­ciem powin­ny skon­sul­to­wać się z leka­rzem.

Suplement die­ty nie może być sto­so­wa­ny jako sub­sty­tut zróż­ni­co­wa­nej die­ty. Zalecany jest zrów­no­wa­żo­ny spo­sób żywie­nia i zdro­wy styl życia.

Przechowywać w spo­sób nie­do­stęp­ny dla małych dzie­ci, po otwar­ciu prze­cho­wy­wać w chłod­nym, suchym miej­scu.

(mena­chi­non)