Tymianek

4,00 

Kategorie: ,

Opis

(thy­mus vul­ga­ris)

Gramatura: 50g

Kraj pocho­dze­nia: Polska

Tymianek jest to aro­ma­tycz­ne zio­ło o sma­ku gorz­kim,  sto­so­wa­ne do mię­sa z ciem­nym sosem, mię­sa wędzo­ne­go, dzi­czy­zny, kró­li­ka, sała­ty, warzyw strącz­ko­wych, duszo­nych, far­szu do ryb i dro­biu. Ma wła­ści­wo­ści wykrztu­śne, grzy­bo­bój­cze oraz bak­te­rio­bój­cze. Łagodzi dole­gli­wo­ści zwią­za­ne z nie­ży­ta­mi prze­wo­du pokar­mo­we­go, wzdę­cia­mi i bie­gun­ka­mi. Nie nale­ży sto­so­wać więk­szych ilo­ści tymian­ku w die­cie kobiet cię­żar­nych i osób cier­pią­cych na osła­bie­nie czyn­no­ści ser­ca.

Smak wg Pięciu Przemian: gorz­ki

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Przyprawa nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g