Babuszka Agafia – szampon wzmacniający (350ml)

7,00 

Kategorie: ,

Opis

dzia­ła­nie: wzmac­nia i rege­ne­ru­je

prze­zna­cze­nie: do wszyst­kich typów wło­sów

pojem­ność: 350 ml

kraj pocho­dze­nia: Estonia

Szampon na bazie mydl­ni­cy lekar­skiej jako natu­ral­ne­go środ­ka pie­nią­ce­go, z dodat­kiem eks­trak­tów  z sied­miu ziół, pocho­dzą­cych z rosyj­skiej taj­gi (pokrzy­wy, dziu­raw­ca, tata­ra­ku, wrzo­su, krwaw­ni­ka, pra­wo­śla­zu, żeń-sze­nia sybe­ryj­skie­go). Szampon wzmac­nia wło­sy, rege­ne­ru­je ich struk­tu­rę, eli­mi­nu­je pro­blem nad­mier­ne­go wypa­da­nia wło­sów, a tak­że sty­mu­lu­je wzrost wło­sów.

Składniki aktyw­ne:

Mydlnica lekar­ska – zawie­ra natu­ral­ne sapo­ni­ny, środ­ki pie­nią­ce, któ­re mięk­ko i deli­kat­nie oczysz­cza­ją skó­rę i wło­sy. Od daw­na w sybe­ryj­skich wsiach zamiast mydła uży­wa­no korze­ni mydl­ni­cy lekar­skiej. Moczono go w wodzie i otrzy­ma­nym roz­two­rem myto cia­ło i wło­sy. Korzeń mydl­ni­cy lekar­skiej to natu­ral­na, deli­kat­na baza do mycia wło­sów i cia­ła, w odróż­nie­niu od uży­wa­nej w zwy­kłych szam­po­nach i mydłach.

Pokrzywa – sto­so­wa­na sys­te­ma­tycz­nie zmniej­sza wypa­da­nie wło­sów, wzmac­nia je i rege­ne­ru­je, a tak­że nada­je im ład­ny blask; zmniej­sza prze­tłusz­cza­nie się wło­sów, wspo­ma­ga wal­kę z łupie­żem i łojo­to­kiem

Tatarak – sto­so­wa­ny tra­dy­cyj­nie przy łysie­niu, wzmac­nia cebul­ki wło­so­we, prze­ciw­dzia­ła nad­mier­ne­mu wypa­da­niu wło­sów, nada­je wło­som puszy­stość i blask; wspo­ma­ga lecze­nie łojo­to­ku i łupie­żu; zawie­ra dużo wita­mi­ny C; dzia­ła prze­ciw­bak­te­ryj­nie

Prawoślaz usu­wa sta­ny zapal­ne, natu­ralny anty­sep­tyk

Krwawnik znaj­duje zasto­so­wa­nie do pie­lę­gna­cji skó­ry wraż­li­wej

Wrzos – dzia­ła­nie oczysz­cza­ją­ce i złusz­cza­ją­ce

Żeń szeń sybe­ryj­skipopra­wia stan skó­ry gło­wy, odży­wia i odna­wia struk­tu­rę wło­sów, zapo­bie­ga­jąc ich nad­mier­ne­mu prze­su­sze­niu.

Składniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Polyquaternium-7, Achillea Millefolium Flower Water*, Hypericum Perforatum Extract*, Malva Sylvestris Flower Extract*, Althaea Officinalis Root Extract*, Hesperis Sibirica Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, Urtica Dioica Leaf Extract, Acorus Calamus Root Extract, Saponaria Officinalis Root Extract*, Parfum, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Hexyl Cinnamal,   Butylphenyl Methylpropional,   CI 15985, CI 19140, CI 42090, CI 14720, CI 42051.

(*) skład­ni­ki orga­nicz­ne