Babuszka Agafia — szampon odżywczo-tonizujacy (350ml)

7,00 

Kategorie: ,

Opis

dzia­ła­nie: wzmac­nia i odży­wia

prze­zna­cze­nie: wło­sy nor­mal­ne i prze­tłusz­cza­ją­ce się

pojem­ność: 350 ml

kraj pocho­dze­nia: Estonia

Szampon na bazie korze­nia mydla­ne­go i sied­miu baj­kal­skich ziół przy­wra­ca pra­wi­dło­wą struk­tu­rę wło­som skłon­nym do nad­mier­ne­go prze­tłusz­cza­nia się, nor­ma­li­zu­je kwa­so­wość skó­ry gło­wy, odży­wia i wzmac­nia cebul­ki. Zapobiega two­rze­niu się tłu­stej war­stwy, przy­wra­ca pra­wi­dło­wą wymia­nę wody, wzmac­nia i wygła­dza wło­sy.

Składniki aktyw­ne:

Mydlnica lekar­ska – zawie­ra natu­ral­ne sapo­ni­ny, środ­ki pie­nią­ce, któ­re mięk­ko i deli­kat­nie oczysz­cza­ją skó­rę i wło­sy. Od daw­na w sybe­ryj­skich wsiach zamiast mydła uży­wa­no korze­ni mydl­ni­cy lekar­skiej. Moczono go w wodzie i otrzy­ma­nym roz­two­rem myto cia­ło i wło­sy. Korzeń mydl­ni­cy lekar­skiej to natu­ral­na, deli­kat­na baza do mycia wło­sów i cia­ła, w odróż­nie­niu od uży­wa­nej w zwy­kłych szam­po­nach i mydłach.

Werbena pospo­li­ta – dzia­ła zmięk­cza­ją­co, prze­ciw­bak­te­ryj­nie i prze­ciw­za­pal­nie. Przyspiesza rege­ne­ra­cję skó­ry. Ma tak­że dzia­ła­nie prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce. Ponadto ma lek­ki, cytru­so­wy aro­mat, któ­ry daje poczu­cie świe­żo­ści i popra­wia nastrój.

Oman wiel­ki – skład­nik o dzia­ła­niu bak­te­rio­bój­czym, łago­dzą­cym, toni­zu­ją­cym, nawil­ża­ją­cym, ścią­ga­ją­cym, anty­ok­sy­da­cyj­nym i prze­ciw­za­pal­nym. Wykazuje korzyst­ne i lecz­ni­cze dzia­ła­nie w przy­pad­ku skó­ry łojo­to­ko­wej, trą­dzi­ko­wej, z obja­wa­mi zapa­le­nia skó­ry, miesz­ków wło­so­wych, łupie­żu, z ŁZS, aler­gią, egze­mą, owrzo­dze­niem, odle­ży­na­mi, infek­cją bak­te­ryj­ną, w przy­pad­ku prze­wle­kłe­go lisza­ja, ple­śnia­wek, świą­du skó­ry. Poprawia wygląd skó­ry, zwę­ża pory, koi, rege­ne­ru­je i przy­wra­ca rów­no­wa­gę wod­no-lipi­do­wą.

Tarczyca baj­kal­ska wyka­zu­je ona bar­dzo sil­ne dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne i zna­ko­mi­cie łago­dzi podraż­nie­nia. Hamuje powsta­wa­nie sta­nów zapal­nych i prze­ciw­dzia­ła skut­kom tych, któ­re już powsta­ły. Bajkalina wyka­zu­je dzia­ła­nie anty­aler­gicz­ne i prze­ciw­hi­sta­mi­no­we przy­no­si więc uko­je­nie oso­bom o cerze skłon­nej do reak­cji aler­gicz­nych. Ekstrakty te wyka­zu­ją tak­że sil­ne dzia­ła­nie anty­ok­sy­da­cyj­ne i chro­nią komór­ki przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi.

Korzeń łopia­nu więk­sze­go Składnik sto­so­wa­ny naj­czę­ściej w kosme­ty­kach do wło­sów prze­tłusz­cza­ją­cych. Reguluje wydzie­la­nie sebum, ma dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne. Hamuje roz­wój bak­te­rii i wiru­sów. Kosmetyki two­rzo­ne na bazie łopia­nu mają dzia­ła­nie sil­nie dezyn­fe­ku­ją­ce i ścią­ga­ją­ce. Jest rów­nież bar­dzo moc­nym zio­łem pod wzglę­dem zwal­cza­nia grzy­bów i bak­te­rii. Wykazuje dzia­ła­nie zmniej­sza­ją­ce swę­dze­nie, łupież, wzmac­nia­ją­ce cebul­ki wło­sów, zmniej­sza­ją­ce wypa­da­nie.

Tymianek wyka­zu­je dzia­ła­nie sil­nie bak­te­rio­bój­cze i prze­ciw­za­pal­ne, dzia­ła  oczysz­cza­ją­co i odka­ża­ją­co. Goi sta­ny zapal­ne skó­ry. Ma wła­ści­wo­ści oklu­zyj­ne, two­rzy na powierzch­ni skó­ry cien­ką, ochron­ną war­stwę.

Miodunka pla­mi­sta – sub­stan­cja wzmac­nia­ją­ca cebul­ki wło­sów.

Nagietek lekar­ski – Nagietek zna­ny jest z wła­ści­wo­ści goją­cych, łago­dzą­cych i anty­sep­tycz­nych. Ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­pier­wot­nia­ko­we, prze­ciw­grzy­bi­cze i anty­bio­tycz­ne, dzia­ła ścią­ga­ją­co i oczysz­cza skó­rę, chro­ni przed podraż­nie­nia­mi, sty­mu­lu­je pro­ces odno­wy i prze­ciw­dzia­ła nad­mier­ne­mu złusz­cza­niu się naskór­ka.

Składniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Polyquaternium-7, Citric Acid, Verbena Officinalis Extract*, Inula Helenium Extract, Scutellaria Baicalensis Extract, Arctium Lappa Root Extract*, Saponaria Officinalis Root Extract*, Thymus Vulgaris Leaf  Extract*,

Pulmonaria Officinalis Extract, Calendula Officinalis Flower Extract*, Parfum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Geraniol, CI 42090, CI 19140, CI 42051.

(*) skład­ni­ki orga­nicz­ne