Szałwia

3,50 

Kategoria:

Opis

(salvia offi­ci­na­lis)

Gramatura: 50g

Kraj pocho­dze­nia: Polska

W śre­dnio­wie­czu szał­wia była nie­zbęd­nym lekiem i np. leczy­li ugry­zie­nia węży, epi­lep­sje, cho­ro­bę mor­ską, bez­sen­ność i roba­ki. Anglicy pili napar z szał­wii dopó­ki her­ba­ta sta­ła się bar­dziej popu­lar­na. Szałwia roz­tar­ta w dło­ni powin­na być sza­ra­wa i wło­cha­ta z zie­lon­ka­wym odcie­niem o cha­rak­te­ry­stycz­nym bal­sa­micz­nym zapa­chu i pikant­nym sma­ku.

Używamy jej do aro­ma­ty­zo­wa­nia mięs, rów­nież dzi­czy­zny. Reguluje tra­wie­nie, dzia­ła prze­ciw­bak­te­ryj­nie.

Najlepsze wra­że­nie sma­ko­we daje szał­wia kie­dy sto­su­je­my ją z umia­rem, gdyż  zbyt duża ilość może wydo­być nie­przy­jem­ny zapach z potraw oraz w daniach dłu­go gotu­ją­cych się, wte­dy wydo­by­wa cie­ka­wą nutę sma­ko­wą. Smak szał­wii nie powi­nien się zmniej­szyć (w prze­ci­wień­stwie do innych ziół) pod­czas dłu­gie­go goto­wa­nia.

Smak wg Pięciu Przemian: gorz­ki

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Przyprawa nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g