Szafran

19,50 

Kategorie: ,

Opis

Gramatura: 1g

Kraj pocho­dze­nia: Iran

Do otrzy­ma­nia jed­ne­go fun­ta (1 kg = ok. 2,2 fun­ty) przy­pra­wy potrze­ba 75.000 kwia­tów lub 225 000 ręcz­nie zebra­nych zna­mion sza­fra­nu upra­wo­we­go. Teraz już wie­my dla­cze­go sza­fran jest naj­droż­szą przy­pra­wą na świe­cie.

Ze wzglę­du na koszt, smak i wła­ści­wo­ści bar­wią­ce sza­fra­nu, w celach kuli­nar­nych wyko­rzy­stu­je się nie­wiel­kie jego ilo­ści — klu­czem jest rów­no­mier­ne roz­pro­wa­dze­nie przy­pra­wy w potra­wie. Można go skru­szyć na drob­ny pro­szek w moź­dzie­rzu, jed­nak łatwiej jest roz­pu­ścić szczyp­tę przy­pra­wy w fili­żan­ce gorą­cej wody – powsta­nie wte­dy pożą­da­ny smak i kolor.

Bardzo dobrze kom­po­nu­je się z ryba­mi i owo­ca­mi morza, jest tak­że klu­czo­wym skład­ni­kiem hisz­pań­skiej pael­li i bouil­la­ba­is­se.

Szafran zawie­ra związ­ki roślin­ne zna­ne z wła­ści­wo­ści prze­ciw­u­tle­nia­ją­cych, zapo­bie­ga­ją­cych cho­ro­bom i korzyst­nych dla zdro­wia.

Smak wg Pięciu Przemian: gorz­ki

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Przyprawa nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 1 g