Rozmaryn

3,50 

Kategorie: ,

Opis

(rosma­ri­nus)

Gramatura: 50g

Kraj pocho­dze­nia: Polska

Rozmaryn jest zio­łem śród­ziem­no­mor­skim. Stosujemy go jako smak gorz­ki, aro­ma­ty­zu­ją­cy mdłe mię­sa, czy­li jagnię­ci­nę, cie­lę­ci­nę, ryby, ewen­tu­al­nie kró­li­ka. Dobrze kom­po­nu­je się z czosn­kiem. Służy też do aro­ma­ty­zo­wa­nia nale­wek, wódek i win zio­ło­wych. Poprawia krą­że­nie, koi sys­tem ner­wo­wy i bóle reu­ma­tycz­ne.

Smak wg Pięciu Przemian: gorz­ki

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Przyprawa nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g