Regenerujący olejek do włosów Agafii (150ml)

12,00 

Kategorie: ,

Opis

dzia­ła­nie: wzmac­nia i rege­ne­ru­je

prze­zna­cze­nie: wło­sy osła­bio­ne i pozba­wio­ne bla­sku

pojem­ność: 150 ml

kraj pocho­dze­nia: Estonia

Naturalny olej do wło­sów przy­wra­ca wło­som natu­ral­ny blask. Regeneruje suche i znisz­czo­ne wło­sy, oraz zapo­bie­ga nad­mier­ne­mu wysu­sze­niu i łam­li­wo­ści. Nie zawie­ra kon­ser­wan­tów i syn­te­tycz­nych wycią­gów.

Składniki aktyw­ne:

Olej z łopia­nu więk­sze­go — regu­lu­je zabu­rze­nia czyn­no­ści skó­ry oraz odży­wia ją. Bez pro­ble­mu rege­ne­ru­je wło­sy po trwa­łych ondu­la­cjach che­micz­nych i far­bo­wa­niu, odży­wia i wzmac­nia cebul­ki wło­so­we, hamu­je wypa­da­nie i przy­spie­sza wzrost wło­sów, odna­wia ich sła­bą i uszko­dzo­ną struk­tu­rę. Działa korzyst­nie przy łupie­żu, sucho­ści, podraż­nie­niach, swę­dze­niu skó­ry gło­wy, zawie­ra natu­ral­ną inu­li­nę, pro­te­iny, ole­je ete­rycz­ne i tłu­ste, sub­stan­cje garb­ni­ko­we, sole mine­ral­ne, wita­mi­ny.

Olej z cedru sybe­ryj­ski — zapo­bie­ga utra­cie wil­go­ci z wło­sów i przy­wra­ca rów­no­wa­gę skó­ry gło­wy. Dzięki temu w deli­kat­ny spo­sób oczysz­cza wło­sy jed­no­cze­śnie nie nisz­cząc ich ochron­nej barie­ry lipi­do­wej. Jest boga­ty w wita­mi­nę E, któ­ra wzmac­nia nie tyl­ko skó­rę, ale i wło­sy. Włosy sta­ją się coraz bar­dziej moc­ne i odży­wio­ne.

Olej z bia­łej porzecz­ki — ma dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne, inten­syw­nie odży­wia wło­sy.

Olej z mącz­ni­cy lekar­skiej — to boga­te źró­dło arbu­ty­ny, dzia­ła­ją­cej odka­ża­ją­co, w mącz­ni­cy znaj­du­ją się rów­nież garb­ni­ki, o dzia­ła­niu prze­ciw­bak­te­ryj­nym, prze­ciw­za­pal­nym i ścią­ga­ją­cym, poma­ga w reduk­cji sebum.

Sposób uży­cia:
Ogrzany olej nanieść na wło­sy i skó­rę gło­wy. Po 60 minu­tach zmyć szam­po­nem.

Składniki: Arctium Lappa Root Extract, Pinus Sibirica Seed Oil, Ribes Aureum Seed Oil, Arctostaphylos Uva Ursi Oil, Glycine Soya Oil, Olea Europaea (oli­ve) Fruit Oil, Tocopherol.