Natka pietruszki

4,00 

Kategoria:

Opis

(petro­se­li­num sati­vum)

Gramatura: 30g

Kraj pocho­dze­nia: Polska

 

Pietruszka przy­no­si korzyść więk­szo­ści potra­wom — jest dosko­na­łym dodat­kiem do gula­szu, sosów, past sero­wych, potraw z ryżu, warzyw, omle­tów oraz dań ryb­nych. Nadaje kolor pesto. Smażona pie­trusz­ka jest intry­gu­ją­cym dodat­kiem wie­lu potraw. Starożytni Rzymianie dopra­wia­li nią chleb z serem.

Świeża lub suszo­na pie­trusz­ka może być sto­so­wa­na jako doda­tek do omle­tów, jajecz­ni­cy, tłu­czo­nych ziem­nia­ków, zup, maka­ro­nów i dań warzyw­nych, a tak­że sosów do potraw z ryb, dro­biu, cie­lę­ci­ny i wie­przo­wi­ny. Pietruszka jest rów­nież doda­wa­na wraz z czosn­kiem i masłem do pie­czy­wa czosn­ko­we­go, może tak­że w pro­sty spo­sób ozdo­bić soczy­sty stek z gril­la.

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Przyprawa nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 30 g