Pieprz zielony

7,50 

Kategorie: ,

Opis

Gramatura: 50g

Kraj pocho­dze­nia: Indie

Zielony pieprz jest zbie­ra­ny zanim ziar­na doj­rze­ją. Nie suszy się ich na słoń­cu, lecz pod­da­je zabie­go­wi susze­nia poprzez dzia­ła­nie niskich tem­pe­ra­tur, by ziar­na zacho­wa­ły swój jasno­zie­lo­ny kolor i lek­ko pikant­ny smak.

Zielony pieprz jest rów­nież na świe­żo kon­ser­wo­wa­ny w solan­ce, aby zacho­wać jego wła­ści­wo­ści. Ten rodzaj pie­przu jest powszech­ny w kuch­ni fran­cu­skiej i jest uży­wa­ny w zna­nej potra­wie stek “au poivre”. Wysuszone ziar­na pie­przu zie­lo­ne­go łatwo odświe­żyć poprzez zamo­cze­nie  w solan­ce lub cie­płej wodzie. Podobnie dzie­je się, gdy doda­my do bulio­nu, czy win­ne­go sosu. Jest to naj­bar­dziej łagod­na odmia­na pie­przu, jed­nak nie tra­ci na wyra­zi­sto­ści. Doskonale nada­je się do sosów, dań mię­snych, zup, ryb. Bywa doda­wa­ny do dese­rów.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Przyprawa nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g