Pieprz różowy

9,50 

Kategorie: ,

Opis

(Schinus tere­bin­thi­fo­lius)

Gramatura: 30g

Kraj pocho­dze­nia: Brazylia

Pochodzi z Ameryki i nie jest spo­krew­nio­ny z pie­przem czar­nym, bia­łym i zie­lo­nym. Uważajcie, bo jego smak w garn­ku może prze­kształ­cić się w bar­dzo ostry.

Pieprz  różo­wym, któ­re­go ziar­na nie są win­ne,  pocho­dzi z fran­cu­skiej wyspy Reunion. Ziarna te pokry­te są  kru­chą różo­wą skór­ką ota­cza­ją­cą twar­de, nie­re­gu­lar­ne ziar­no, znacz­nie mniej­sze niż cały owoc. Jest słod­ko-gorz­ki i zde­cy­do­wa­nie łagod­niej­szy od czar­ne­go. Stosuje się go w posta­ci całych lub lek­ko tłu­czo­nych zia­ren, bywa też kon­ser­wo­wa­ny z zale­wie octo­wej czy solan­ko­wej.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Przyprawa nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 30 g