Pieprz czarny mielony

4,50 

Kategorie: ,

Opis

(Piper nigrum)

Gramatura: 50g

Kraj pocho­dze­nia: Wietnam

Nazywany kró­lem przy­praw, pieprz przed wie­ka­mi był nie­zwy­kle cen­nym i luk­su­so­wym towa­rem, słu­żą­cym do wymia­ny han­dlo­wej. W daw­nych cza­sach miał war­tość porów­ny­wal­ną do zło­ta. Wywodzi się z Indii, stam­tąd zaczę­li spro­wa­dzać go euro­pej­scy kup­cy. Dziś jest naj­po­pu­lar­niej­szą przy­pra­wą świa­ta.

Pieprz czar­ny powsta­je z nie­doj­rza­łych owo­ców rośli­ny o tej samej nazwie. Są one zbie­ra­ne, pod­da­wa­ne fer­men­ta­cji i suszo­ne.

Pieprz jest boga­ty w sole mine­ral­ne, a tak­że błon­nik. Łagodzi wzdę­cia i dzia­ła moczo­pęd­nie. Dzięki wyso­kiej zawar­to­ści żela­za, magne­zu i wap­nia korzyst­nie wpły­wa na nasze samo­po­czu­cie i pra­cę ukła­du mię­śnio­we­go. Ostatnie bada­nia dowo­dzą, że ma nie­oce­nio­ne zna­cze­nie przy zapo­bie­ga­niu nowo­two­rom. Pieprz czar­ny posia­da tak­że wła­ści­wo­ści odchu­dza­ją­ce.

Pieprz czar­ny jest nie­za­stą­pio­ny przy więk­szo­ści dań. Idealna przy­pra­wa do mięs, gula­szy, dusze­nin, sosów, ryb.

 

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g