Pieprz cayenne

4,00 

Kategorie: ,

Opis

(Capsicum)

Gramatura:  50g

Kraj pocho­dze­nia:  Hiszpania

Pieprz cay­enne jest wytwa­rzany z suszo­nych nasion i strą­ków róż­nych rodza­jów papry­ki chi­li. Nazwa wywo­dzi się rejo­nu pocho­dze­nia — regio­nu Cayenne w Gujanie Francuskiej.

 

Papryka pocho­dzi z Ameryki Południowej. Przywieziona do Europy w cza­sach Krzysztofa Kolumba, począt­kowo zna­na głów­nie na Półwyspie Iberyjskim, następ­nie zdo­by­wała popu­lar­ność w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Stamtąd dotar­ła do Węgier, gdzie jej sła­wa roz­wi­nęła skrzy­dła, a papry­ka sta­ła się pod­stawą tam­tej­szej kuch­ni. Jednocześnie papry­ka zdo­by­wała popu­lar­ność zarów­no w Starym, jak i Nowym Świecie.

Ciekawostką jest fakt, że aż do lat 20tych XX wie­ku euro­pej­skie papry­ki były ostre. Dopiero węgier­skim plan­ta­to­rom uda­ło się wyho­do­wać słod­kie odmia­ny. Dziś, pod róż­nymi odmia­nami, zna­na jest na całym świe­cie i jest pod­stawą więk­szo­ści kuch­ni. Ogromną popu­lar­no­ścią cie­szą się jej ostre odmia­ny, z okrut­nie pikant­ną Carolina Reaper na cze­le.

Przyprawa ta bar­dzo pozy­tyw­nie wpły­wa na nasze zdro­wie i samo­po­czu­cie. Ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­bó­lo­we. Wspomaga pro­cesy tra­wie­nia, obni­ża poziom cho­le­ste­rolu, wzmac­nia odpor­ność, zawie­ra dużo wita­miny C, któ­ra nie ginie pod­czas goto­wa­nia. Posiada tak­że wita­miny z gru­py A, B, E i beta-karo­ten. Zawiera wie­le prze­ciw­u­tle­nia­czy. Jest boga­tym źró­dłem magne­zu, wap­nia, pota­su i  żela­za przez co popra­wia kon­dy­cję ukła­du ner­wo­wego, kost­nego, a tak­że ma dobro­czynny wpływ na naczy­nia krwio­no­śne, chro­niąc przed ich przed­wcze­snym zwap­nie­niem. Wspo­ma­ga­ odchu­dza­nie.

Cayenne jest jed­ną z ostrzej­szych papryk. W kuch­ni papry­ka jest nie­za­stą­pioną przy­prawą, ide­alną do wsze­la­kich mięs, gula­szy, ryb, sosów, zup. Pasuje tak­że do potraw z ryżu i owo­ców morza.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia

Dodatkowe informacje

Waga 50 g