Papryka słodka

3,50 

Kategorie: ,

Opis

(Capsicum)

Gramatura:  50g

Kraj pocho­dze­nia:  Hiszpania

Papryka pocho­dzi z Ameryki Południowej. Przywieziona do Europy w cza­sach Krzysztofa Kolumba, począt­ko­wo zna­na głów­nie na Półwyspie Iberyjskim, następ­nie zdo­by­wa­ła popu­lar­ność w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Stamtąd dotar­ła do Węgier, gdzie jej sła­wa roz­wi­nę­ła skrzy­dła, a papry­ka sta­ła się pod­sta­wą tam­tej­szej kuch­ni. Jednocześnie papry­ka zdo­by­wa­ła popu­lar­ność zarów­no w Starym, jak i Nowym Świecie.

Ciekawostką jest fakt, że aż do lat 20tych XX wie­ku euro­pej­skie papry­ki były ostre. Dopiero węgier­skim plan­ta­to­rom uda­ło się wyho­do­wać słod­kie odmia­ny. Dziś, pod róż­ny­mi odmia­na­mi, zna­na jest na całym świe­cie i jest pod­sta­wą więk­szo­ści kuch­ni. Ogromną popu­lar­no­ścią cie­szą się jej ostre odmia­ny, z okrut­nie pikant­ną Carolina Reaper na cze­le.

Przyprawa ta bar­dzo pozy­tyw­nie wpły­wa na nasze zdro­wie i samo­po­czu­cie. Wspomaga pro­cesy tra­wie­nia, wzmac­nia odpor­ność, zawie­ra dużo wita­miny C, któ­ra nie ginie pod­czas goto­wa­nia. Posiada tak­że wita­miny z gru­py A, B, E i beta-karo­ten. Zawiera wie­le prze­ciw­u­tle­nia­czy. Jest boga­tym źró­dłem magne­zu, wap­nia, pota­su i  żela­za przez co popra­wia kon­dy­cję ukła­du ner­wo­we­go, kost­ne­go, a tak­że ma dobro­czyn­ny wpływ na naczy­nia krwio­no­śne, chro­niąc przed ich przed­wcze­snym zwap­nie­niem.

W kuch­ni papry­ka jest nie­za­stą­pio­ną przy­pra­wą, ide­al­ną do wsze­la­kich mięs, gula­szy, ryb, sosów, zup. Pasuje tak­że do potraw z ryżu i owo­ców morza.

Smak wg Pięciu Przemian: słod­ki

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g