Owoc róży

4,00 

Kategorie: ,

Opis

Gramatura: 50g

Kraj pocho­dze­nia: Polska

Owoc róży jest zna­nym od daw­na boag­tym źró­dłem anty­ok­sy­dan­tów, głów­nie wita­mi­ny C. Dodatkowo w mniej­szych ilo­ściach dostar­cza rów­nież wita­min A, B1, B2, E i K. Bioatywnym skład­ni­kiem owo­ców róży może być galak­to­li­pid o dzia­ła­niu prze­ciw­za­pal­nym.

W Kuchni Pięciu Przemian uży­wa­na jako doda­tek w sma­ku kwa­śnym przy mie­szan­kach her­ba­cia­nych.

Smak według Pięciu Przemian: kwa­śny

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g