Ostrożeń

4,00 

Kategorie: ,

Opis

 (cir­sium hete­ro­phyl­lum)

Gramatura:  50g

Kraj pocho­dze­nia:  Polska

Ostrożeń był od daw­na sto­so­wa­ny w lecze­niu ludo­wym. Wierzono że ma cudow­ną, nie­mal magicz­ną moc i nazy­wa­no go czar­cim żebrem. Ma wła­ści­wo­ści odtru­wa­ją­ce, uła­twia­ją­ce wyda­la­nie szko­dli­wych pro­duk­tów prze­mia­ny mate­rii. Z obser­wa­cji doświad­czal­nych wyni­ka, że ostro­żeń ma rów­nież wła­ści­wo­ści ogól­nie wzmac­nia­ją­ce i, być może, zwięk­sza­ją­ce odpor­ność orga­ni­zmu. Działa rów­nież prze­ciw­kr­wo­tocz­nie i prze­ciw­za­pal­nie. Wyciągi z ostroż­nia moż­na zale­cić zewnętrz­nie w przy­pad­ku zapa­le­nia spo­jó­wek, świą­du skó­ry, wysyp­ki aler­gicz­nej, trą­dzi­ku, opa­rze­niach ter­micz­nych, żyla­kach pod­udzi, łupie­żu i wypa­da­niu wło­sów. (źró­dło: “Rośliny lecz­ni­cze i ich prak­tycz­ne zasto­so­wa­nie” A. Ożarowski, W. Jaroniewski)

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g