Oregano

3,50 

Kategorie: ,

Opis

(Origanum vul­ga­re)

Gramatura: 50g

Kraj pocho­dze­nia: Turcja

Właściwa nazwa to lebiod­ka pospo­li­ta, przez nie­któ­rych nazy­wa­ne jest tak­że dzi­kim maje­ran­kiem. Spokrewnione z mię­tą. Pochodzi rejo­nu Morza Śródziemnego i jest tam bar­dzo popu­lar­ne.

Ma dzia­ła­nie prze­ciw­skur­czo­we, prze­ciw­za­pal­ne, wia­tro­pęd­ne i bak­te­rio­bój­cze. Zalecane szcze­gól­nie męż­czy­znom — ostat­nie bada­nia dowo­dzą, iż jego sto­so­wa­nie sku­tecz­nie prze­ciw­dzia­ła rako­wi pro­sta­ty.

W kuch­ni sto­so­wa­ne głów­nie w posta­ci suszo­nej, gdyż ma wte­dy dużo inten­syw­niej­szy aro­mat. Doskonale kom­po­nu­je się z czosn­kiem i pomi­do­ra­my, stąd jest nie­za­stą­pio­ne przy piz­zach, a tak­że wsze­la­kich dusze­ni­nach i ostrych sosach

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g