Miód Akacjowy 1,2 kg

35,00 

Kategorie: ,

Opis

masa: 1,2 kg

rok pro­duk­cji: 2018

cechy: płyn­ny

Składniki mio­du aka­cjo­we­go dzia­ła­ją osło­no­wo na żołą­dek i chro­nią przed nad­mier­ną ilo­ścią kwa­sów tra­wien­nych. Miód aka­cjo­wy uspraw­nia pra­cę wątro­by, wspo­ma­ga jej detok­sy­ka­cję.

Nasz miód pocho­dzi pro­sto od psz­czó­łek z zaprzy­jaź­nio­nej pasie­ki, z same­go ser­ca Wielkopolski 🙂

Jest ide­al­ny do poran­nej kawy, goto­wa­nia i wypie­ków!