Mięta

4,00 

Kategorie: ,

Opis

(men­tha)

Gramatura:  50g

Kraj pocho­dze­nia:  Polska

Stosowana od wie­lu wie­ków. Wg grec­kiej legen­dy to nim­fa Minthe, któ­ra zosta­ła zamie­nio­na przez Hadesa w zio­ło.

Ma sze­reg wła­ści­wo­ści lecz­ni­czych, dzia­ła sty­mu­lu­ją­co, wia­tro­pęd­nie i prze­ciw­skur­czo­wo. Zielarze uwa­ża­ją, że poma­ga w przy dole­gli­wo­ściach tra­wien­nych i reu­ma­tycz­nych.

W Kuchni Pięciu prze­mian uży­wa­na dość rzad­ko i z umia­rem. Można sto­so­wać ją do dań orien­tal­nych, głów­nie do nacie­ra­nia bara­ni­ny przed pie­cze­niem lub do posy­py­wa­nia hum­mu­su. Dobrze spraw­dza się tak­że przy azja­tyc­kich, pikant­nych zupach, typu pho. Często uży­wa­na do dese­rów.

Smak wg Pięciu Przemian: kwa­śny

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g