Babuszka Agafia – Masło do Ciała Amarantowe (300ml)

18,00 

Kategorie: ,

Opis

pojem­ność : 300 ml

kraj pocho­dze­nia: Estonia

Masło do cia­ła zawie­ra bio­lo­gicz­nie aktyw­ne ole­je i eks­trak­ty z ziół o anty­ok­sy­da­cyj­nych wła­ści­wo­ściach. Masło inten­syw­nie odży­wia, przy­wra­ca skó­rze sprę­ży­stość i ela­stycz­ność, pozwa­la zacho­wać zdro­wie i mło­dość skó­ry.

Składniki aktyw­ne:

Olej szar­ła­tu (ama­ran­tu­sa) i olej loto­su – zawie­ra­ją nie­za­stą­pio­ne kwa­sy tłusz­czo­we, któ­re rege­ne­ru­ją struk­tu­rę skó­ry i sty­mu­lu­ją pro­ce­sy odno­wy.

Organiczny olej cytryń­ca chiń­skie­go – boga­ty w wita­mi­nę C i kwa­sy orga­nicz­ne, toni­zu­je i przy­wra­ca ochron­ne wła­ści­wo­ści skó­ry.

Kwiatostany wierz­bów­ki kiprzy­cy – zawie­ra­ją fla­wo­no­idy i mikroelementy,wzmacniają i pod­trzy­mu­ją napię­cie skó­ry.

Różeniec gór­ski – naj­sil­niej­szy roślin­ny prze­ciw­u­tle­niacz, nor­ma­li­zu­je wewnątrz­ko­mór­ko­we pro­ce­sy prze­mia­ny mate­rii.

Składniki: Aqua, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Amaranthus Caudatus Oil (olej szar­ła­tu (ama­ran­tu­sa)), Glycerin, Rhodiola Rosea Root Extract (róże­niec górski),Xantan Gum, Nelambium Speciosum Flower Oil (olej loto­su), Chamaenerion Angustifolium Extract (wierz­bów­ka kiprzy­ca), Organic Schizandra Chinensis Seed Oil (orga­nicz­ny olej cytryń­ca chiń­skie­go), Parfum, Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Citric Acid.