Majeranek

3,50 

Kategorie: ,

Opis

(ori­ga­num majo­ra­na)

Gramatura: 30g

Kraj pocho­dze­nia: Polska

Majeranek jest przy­pra­wą o sma­ku gorz­kim, nie­zbęd­ną do tłu­stych mięs takich jak gęsi­na czy wie­przo­wi­na. Doprawiamy nim m.in. zupy (szcze­gól­nie faso­lo­wą i gro­chów­kę), sosy, far­sze, pasz­te­ty, duszo­ne mię­sa, wędli­ny oraz fla­ki. Pomaga w tra­wie­niu, przy wszel­kie­go rodza­ju skur­czach i kasz­lu.

Smak wg Pięciu Przemian: gorz­ki

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 30 g