Lubczyk

3,50 

Kategorie: ,

Opis

 (levi­sti­cum offi­ci­na­le)

Gramatura:  30g

Kraj pocho­dze­nia:  Polska

Już w śre­dnio­wie­czu sto­so­wa­ny jako śro­dek lecz­ni­czy. W ludo­wej medy­cy­nie uzna­wa­no go za cza­ro­dziej­skie zie­le posia­da­ją­ce moc nie­zwy­kle sil­ne­go afro­dy­zja­ku. W XVII wie­ku Szymon Syreński pisał o nim, iż „w mał­żeń­stwie roz­ter­ki i nie­zgo­dy rów­na”.

Ma dobro­czyn­ny wpływ na dzia­ła­nie ukła­du moczo­we­go oraz gór­nych dróg odde­cho­wych.

W kuch­ni uży­wa­ny przede wszyst­kim do zup. Dobrze kom­po­nu­je się z ziem­nia­ka­mi i faso­lą, może być też doda­wa­ny do dusze­nin oraz dań sma­żo­nych (w tym owo­ców morza). Główny skład­nik przy­pra­wy “mag­gi”.

Smak wg Pięciu Przemian: kwa­śny

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

.

Dodatkowe informacje

Waga 30 g