Babuszka Agafia – Kwiatowe Mydło na bazie 37 ziół (500ml)

30,00 

Kategorie: ,

Opis

pojem­ność: 500 ml

kraj pocho­dze­nia: Estonia

Tworząc to mydło kosme­to­lo­dzy rosyj­scy wyko­rzy­sta­li recep­ty prze­szłych poko­leń miesz­kań­ców Syberii. Na bazie natu­ral­nych skład­ni­ków stwo­rzy­li ide­al­ny pro­dukt do pie­lę­gna­cji całe­go cia­ła. Mydło zawie­ra wycią­gi, eks­trak­ty i ole­je z ziół i kwia­tów, natu­ral­ne woski oraz wie­le innych skład­ni­ków, któ­re dają gwa­ran­cję wyjąt­ko­wej pie­lę­gna­cji i aro­ma­tu. Mydło kwia­to­we słu­ży zarów­no do mycia cia­ła jak i wło­sów.

Składniki aktyw­ne:

Wierzbownica (Epilobium) dzia­ła­nie anty­sep­tycz­ne, chro­ni przed zewnętrz­ny­mi podraż­nie­nia­mi.

Miodunka pla­mi­sta (Pulmonaria offi­ci­na­lis) wzmac­nia cebul­ki wło­so­we.

Lebiodka pospo­li­ta (Origanum vul­ga­re) posia­da deli­kat­ny, przy­jem­ny zapach, dzia­ła prze­ciw­bak­te­ryj­nie, zawie­ra lot­ny ole­jek, przy­ja­zny dla każ­de­go typu skó­ry.

Wrzos pospo­li­ty (Calluna vul­ga­ris) dzia­ła­nie oczysz­cza­ją­ce i złusz­cza­ją­ce.

Dziurawiec zwy­czaj­ny (Hypericum per­fo­ra­tum) zawie­ra lot­ne olej­ki, kwas askor­bi­no­wy, garb­ni­ki i wie­le wita­min, nie­za­stą­pio­ny w pie­lę­gna­cji skó­ry i wło­sów.

Lipa drob­no­list­na (Tilia cor­da­ta) oczysz­cza i dezyn­fe­ku­je skó­rę, uela­stycz­nia wło­sy i kom­pen­su­je utra­tę wil­go­ci.

Rumianek pospo­li­ty (Chamomilla recu­ti­ta) oczysz­cza, zmięk­cza i relak­su­je skó­rę.

Szałwia lekar­ska (Salvia offi­ci­na­lis) dzia­ła toni­zu­ją­co, ścią­ga­ją­co, prze­ciw­dzia­ła wypa­da­niu wło­sów.

Podbiał pospo­li­ty (Tussilago far­fa­ra) zmięk­cza, odży­wia i nawil­ża skó­rę, ochra­nia przed nad­mier­nym łusz­cze­niem i prze­su­sze­niem.

Chaber łąko­wy (Centaurea jacea) dzia­ła toni­zu­ją­co, rege­ne­ru­ją­co, usu­wa zaczer­wie­nia­nia, spo­wal­nia sta­rze­nie, odświe­ża.

Szczodrak kro­ko­szo­wa­ty (Leuzea car­tha­mo­ides) nada­je wło­som wital­no­ści.

Zawilec wiel­ko­kwia­to­wy (Anemone sylve­stris) dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne i anty­sep­tycz­ne, zawie­ra wita­mi­nę C, odży­wia skó­rę i wło­sy.

Ślaz dzi­ki (Malva sylve­stris) ma dzia­ła­nie rege­ne­ru­ją­ce, prze­ciw­za­pal­ne,

wspo­ma­ga funk­cję ochron­ną komó­rek skó­ry.

Nostrzyk żół­ty (Melilotus offi­ci­na­lis) zawie­ra wita­mi­ny C, P i E, któ­re są nie­zbęd­ne dla odbu­do­wy i odmło­dze­nia komó­rek skó­ry.

Aralia man­dżur­ska (Aralia Mandshurica) dzia­ła­nie toni­zu­ją­ce i prze­ciw­za­pal­ne.

Korkowiec amur­ski (Phellodendron amu­ren­se) zapo­bie­ga poja­wia­niu się wypry­sków, goi deli­kat­ne zadra­pa­nia.

Wieczornik sybe­ryj­ski (Hesperis Sibirica) zawie­ra dużą ilość odżyw­czych skład­ni­ków, któ­re pie­lę­gnu­ją skó­rę i wzmac­nia­ją cebul­ki wło­sów.

Jarząb pospo­li­ty (Sorbus aucu­pa­ria) wygła­dza i pie­lę­gnu­je skó­rę, przy­czy­nia się do utrzy­ma­nia odpo­wied­nie­go pozio­mu wil­got­no­ści wło­sów.

Miłek sybe­ryj­ski (Adonis Sibirica) otwie­ra pory do głę­bo­kie­go oczysz­cze­nia, dzia­ła­nie deli­kat­nie złusz­cza­ją­ce.

Komosa piż­mo­wa (Chenopodium Ambrosioides) odży­wia skó­rę

Mydlnica lekar­ska (Saponaria Alba/Rubra Officinalis) zawie­ra­ją natu­ral­ne sapo­ni­ny, środ­ki pie­nią­ce, któ­re mięk­ko i deli­kat­nie oczysz­cza­ją skó­rę i wło­sy.

Lukrecja gład­ka (Glycyrrhiza gla­bra) deli­kat­ny śro­dek pie­nią­cy, oczysz­cza­ją­cy skó­rę.

Krzyżownica sybe­ryj­ska (Polygala Sibirica) ujed­no­li­ca struk­tu­rę wło­sa.

Cedr hima­laj­ski (Cedrus Deodara) usu­wa podraż­nie­nia skó­ry, szyb­ko je goi, wzmac­nia wło­sy, prze­ciw­dzia­ła ich wypa­da­niu.

Rokitnik pospo­li­ty (Hippophae rham­no­ides) ma dzia­ła­nie goją­ce, odżyw­cze, odmła­dza­ją­ce.

Róża dzi­ka (Rosa cani­na) odbu­do­wu­je komór­ki, odży­wia, napi­na skó­rę, powo­du­jąc, że jest bar­dziej sprę­ży­sta.

Leszczyna pospo­li­ta (olej z orze­chów) (Corylus Avellana) głę­bo­ko oczysz­cza pory, zapo­bie­ga poja­wie­niu się wypry­sków i trą­dzi­ku, wło­som doda­je bla­sku i odży­wia skó­rę gło­wy.

Olej sojo­wy (Davurica Soybean) dzię­ki wyso­kiej zawar­to­ści wita­mi­ny E dzia­ła rege­ne­ru­ją­co na komór­ki skó­ry i wło­sów.

Łopian więk­szy (Arcticum Lappa) odży­wia i wzmac­nia cebul­ki wło­so­we, prze­ciw­dzia­ła wypa­da­niu wło­sów, obni­ża ryzy­ko poja­wie­nia się łupie­żu.

Lnicznik siew­ny (Camelina Sativa) odży­wia i nawil­ża skó­rę skłon­ną do wysu­sza­nia.

Wosk psz­cze­li (Beeswax) wzmac­nia wło­sy i doda­je im bla­sku; skó­rę chro­ni od nie­ko­rzyst­nych czyn­ni­ków zewnętrz­nych.

Pyłek kwia­to­wy (Pollen) zawie­ra prak­tycz­nie wszyst­kie życio­wo waż­ne skład­ni­ki, wita­mi­ny, mine­ra­ły, ami­no­kwa­sy, zawie­ra nie­zbęd­ne dla zdro­wia wło­sów i skó­ry skład­ni­ki.

Miód gry­cza­ny i pro­po­lis  (Mel, Propolis) odży­wia wło­sy, doda­je im sił, zdrow­sze wło­sy.

Nektar kwia­to­wy (Nectar Floralis) efek­tyw­nie nawil­ża i toni­zu­je skó­rę, przy­wra­ca świe­żość i pie­lę­gnu­je.

Składniki:   Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Hydrogenated Starch Hydrolysate (skro­bia),  Cocamide DEA, Glycol Distearate, Dimethiconol ,  Polyquaternium-44, TEA-dode­cyl­ben­ze­ne­sul­fo­na­te, Geranium Sibiricum Extract*(bodziszek sybe­ryj­ski),  Pulmonaria Officinalis Extract* (mio­dun­ka pla­mi­sta), Origanum Vulgare Leaf Extract* (lebiod­ka pospo­li­ta (ore­ga­no),  Angelica Archangelica Root Water* (dzię­giel litwor),  Hypericum Perforatum Extract *(dziu­ra­wiec),  Tilia Cordata Flower Water*(kwiat lipy), Chamomilla Recutita Flower Water* (rumia­nek), Salvia Officinalis Leaf Extract*, (szał­wia) Cortusa Sibirica Extract*(zarzyczka sybe­ryj­ska), Centaurea Cyanus Flower Water* (cha­ber), Magnolia Liliflora Flower Extract*(magnolia), Anemonoides Altaica Extract* (zawi­lec ałtaj­ski), Hesperis Sibirica Extract* (wie­czor­nik sybe­ryj­ski), Aralia Elata Root Extract (ara­lia wyso­ka), Melilotus Officinalis Water*(nostrzyk żół­ty), Malva Sylvestris Extract*(ślaz dzi­ki), Sorbus Sibirica Extract*(jarząb sybe­ryj­ski), Helianthus Annuus Seed Oil (olej sło­necz­ni­ko­wy), Sophora Japonica Flower Extract (pereł­ko­wiec japoń­ski), Pinus Sibirica Seed Oil (olej z nasion sosny sybe­ryj­skiej), Hippophae Rhamnoides Fruit Oil (olej rokit­ni­ko­wy),  Rosa Canina Fruit Oil* (olej z dzi­kiej róży), Crambe Abyssinica Seed Oil (olej z modra­ka abi­syń­kie­go), Сorylus Avellana Seed Oil (olej z orze­cha lasko­we­go), Glycine Soja Oil* (olej sojo­wy), Linum Usitatissimum Seed Oil (olej lnia­ny), Arctium Lappa Root Extract (olej łopia­no­wy), Camelina Sativa Seed Oil*(lnicznik siew­ny), Сera Alba (wosk psz­cze­li), Trifolium Pratense Flower Extract (koni­czy­na), Camellia Sinensis Leaf Extract* (her­ba­ta chiń­ska), Anastatica Hierochuntica Extract (ana­sta­zi­ka rezu­rek­cyj­na), Mel* (miód), Propolis Еxtract*(propolis), Lavandula Angustifolia Oil (ole­jek lawen­do­wy), Gypsophila Paniculata Root Extract (gip­sów­ka wie­cho­wa­ta), Saponaria Officinalis Root Extract* (mydl­ni­ca lekar­ska),  Glycyrrhiza Glabra Root Extract*(lukrecja), Festuca Altaica Extract*(kostrzewa ałtaj­ska), Crepis Sibirica Extract *(pępa­wa sybe­ryj­ska), Citric Acid, Parfum, Methylisothiazolinone, CI 15985, CI 19140.

(*)- skład­ni­ki orga­nicz­ne