Kurkuma

6,00 

Kategorie: ,

Opis

(cur­cu­ma)

Gramatura:  100g

Kraj pocho­dze­nia:  Indie

Powstaje ze zmie­lo­nych bulw rośli­ny zna­nej jako sza­fran indyj­ski lub ostryż dłu­gi. Niezastąpiona w kuch­ni indyj­skiej, jar­skiej oraz oczy­wi­ście w Kuchni Pięciu Smaków. Praktycznie żad­ne danie w PP nie obej­dzie się bez jej gorycz­ki.

Doskonała do dań mię­snych jak i warzyw­nych. W PP uży­wa­na tak­że do zup. Dodana do goto­wa­nych ziem­nia­ków nada­je im, oprócz rów­no­wa­gi ener­ge­tycz­nej oraz sma­ko­wej (patrz: Filozofia Zdrowia) nie­po­wta­rzal­ne­go kolo­ru.

Kurkumina zawar­ta w kur­ku­mie poma­ga zwal­czać mikro­za­to­ry w mózgu, któ­re mogą być przy­czy­ną cho­ro­by Alzheimera. W Indiach tyl­ko nie­wiel­ki pro­cent senio­rów cier­pi na demen­cję, co moż­na powią­zać z czę­stym spo­ży­wa­niem przez nich cur­ry, gdzie jed­nym z głów­nych skład­ni­ków jest wła­śnie kur­ku­ma. Ma sze­reg innych dobro­czyn­nych oddzia­ły­wań. Pomaga przy pro­ble­mach z ukła­dem pokar­mo­wym, ma dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne i oczysz­cza­ją­ce. Niedawno oka­za­ło się, że ma wła­ści­wo­ści inha­la­cyj­ne wobec wiru­sa HIV. Jest to rów­nież jeden z naj­sil­niej­szych związ­ków anty­no­wo­two­ro­wych.

Smak wg Pięciu Przemian: gorz­ki

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­te­nu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­ce­go mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czy­cy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­do­we ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­je­my, iż fir­ma podej­mu­je dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­za­ne z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­na­mi uży­wa­ny­mi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ści­wa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 100 g