Babuszka Agafia – Krem Do Rąk Malina Moroszka (75ml)

7,00 

Kategorie: ,

Opis

dzia­ła­nie: nawil­ża­ją­ce, odży­wia­ją­ce

prze­zna­cze­nie: skó­ra szorst­ka i sucha

pojem­ność: 75 ml

kraj pocho­dze­nia: Estonia

Krem ma potęż­ny efekt wita­mi­ni­zu­ją­cy, nasy­ca skó­rę w nie­zbęd­ne skład­ni­ki odżyw­cze, toni­zu­je, wygła­dza i zmięk­cza skó­rę. Arktyczna mali­na morosz­ka dosto­so­wa­ła się do życia w suro­wym ark­tycz­nym kli­ma­cie. Umiejętność gro­ma­dze­nia poży­tecz­nych sub­stan­cji poma­ga prze­żyć jej w tak trud­nych warun­kach. W mali­nie morosz­ce  zawar­te są cen­ne wita­mi­ny i mikro­ele­men­ty, ogrom­na ilość anty­ok­sy­dan­tów, i wie­lo­nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych. Składniki te są nie­zwy­kle cen­ne w pie­lę­gna­cji, pozwa­la­ją zacho­wać mło­dość skó­ry i pięk­no wło­sów. Ludowa nazwa mali­ny morosz­ki – to „jago­da mło­do­ści”.

Składniki aktyw­ne:

Ekstrakt mali­ny morosz­ki — boga­ty w prze­ciw­u­tle­nia­cze i mikro­ele­men­ty, inten­syw­nie nawil­ża i sty­mu­lu­je odno­wę komór­ko­wą skó­ry.

Ekstrakt arni­ki gór­skiej — ma sil­ne dzia­ła­nie uzdra­wia­ją­ce i koją­ce, czy­ni skó­rę gład­ką i mięk­ką.

Ekstrakt mio­dun­ki pla­mi­stej - głę­bo­ko odży­wia i pie­lę­gnu­je skó­rę rąk.

Olej z nasion borów­ki brusz­ni­cy — zawie­ra wie­le cen­nych wita­min (m.in. wita­mi­nę B1, B2, PP i C), kwa­sów i prze­ciw­u­tle­nia­czy dzię­ki cze­mu prze­ciw­dzia­ła sta­rze­niu się skó­ry, wyraź­nie ją odmła­dza i nawil­ża.

Ekstrakt z nasion żura­wi­ny — zapew­nia sku­tecz­ne nawil­że­nie, usu­wa nad­mier­ną suchość, łusz­cze­nie się skó­ry i uczu­cie ścią­ga­nia.

Składniki: Aqua, Cetearyl Alcohol, Isopropyl Palmitate, Stearic Acid, Palmitic Acid, Helianthus Annuus Seed Oil (olej sło­necz­ni­ko­wy), Elaeis Guineensis Oil (olej pal­mo­wy), Rubus Chamaemorus Fruit Extract* (eks­trakt mali­ny morosz­ki), Pulmonaria Officinalis Extract (eks­trakt mio­dun­ki pla­mi­stej), Arnica Montana Flower Extract* (eks­trakt arni­ki gór­skiej),  Vaccinium Macrocarpon Seed Oil (eks­trakt nasion żura­wi­ny), Vaccinium Vitis-Idea Seed Oil (eks­trakt nasion borów­ki brusz­ni­cy), Benzyl Alcohol, Sodium Cetearyl Sulfate, Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum, Parfum, Tocopheryl Acetate, CI19140, CI 16255.

(*) skład­ni­ki orga­nicz­ne