Kozieradka mielona

3,50 

Kategorie: ,

Opis

(foenu­gra­eci semen)

Gramatura:  50g

Kraj pocho­dze­nia:  Polska

Kozieradka ma spe­cy­ficz­ny zapach, ale bez niej Hindusi nie dali­by sobie rady. Pochodzi z Azji i jest obok kur­ku­my waż­nym skład­ni­kiem cur­ry. Jej nasio­na obni­ża­ją poziom cho­le­ste­ro­lu, dzia­ła­ją anty­sep­tycz­nie, roz­kur­czo­wo i żół­cio­pęd­nie. Dodatkowo pobu­dza­ją rege­ne­ra­cję wszyst­kich tka­nek, akty­wi­zu­je pro­ces krwio­twór­czy i dzia­ła­ją  mle­ko­pęd­nie. Można jej uży­wać jako smak ostry do zapra­wia­nia mięs oraz do sosów i zup.

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g