Kolendra mielona

4,00 

Kategorie: ,

Opis

(corian­drum)

Gramatura:  100g

Kraj pocho­dze­nia:  Polska

Kolendra była zna­na już w sta­ro­żyt­nych Chinach. Pomaga w tra­wie­niu, pobu­dza  ape­tyt oraz wydzie­la­nie sko­ku żołąd­ko­we­go, roz­luź­nia jeli­ta i łago­dzi ich pro­ble­my. Jej nasio­na są słod­kie i aro­ma­tycz­ne. Używamy jej do dań mię­snych, zup, mary­nat, jak rów­nież do pie­czy­wa i pier­ni­ków.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 100 g