Kminek owoc

5,00 

Kategorie: ,

Opis

(carum carvi)

Gramatura:  100g

Kraj pocho­dze­nia:  Polska

Kminek jest to rośli­na nale­żą­ca do rodzi­ny sele­ro­wa­tych i jest zna­na od sta­ro­żyt­no­ści. Owoce kmin­ku wzma­ga­ją wydzie­la­nie soku żół­cio­we­go, popra­wia­ją ape­tyt i tra­wie­nie oraz wyka­zu­ją dzia­ła­nie wia­tro­pęd­ne, moczo­pęd­ne, roz­grze­wa­ją­ce i uspo­ka­ja­ją­ce.

Stosowane są. W Kuchni Pięciu Przemian sto­so­wa­ny prak­tycz­nie przy każ­dej potra­wie. Przydaje się do mięs, zup i czę­sto tak­że do sała­tek jarzy­no­wych, pasz­te­tów oraz far­szy.

Smak wg Pięciu Przemian: słod­ki

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 100 g