Kmin rzymski mielony

5,00 

Kategorie: ,

Opis

(Cuminum cymi­num)

Gramatura:  50g

Kraj pocho­dze­nia:  Turcja

Roślina ta upra­wia­na była już w cza­sach sta­ro­żyt­nych w rejo­nie Morza Śródziemnego. W gro­bow­cu fara­ona Tutenchamona zna­le­zio­no jej spo­ry zapas. Obecnie nie wystę­pu­je w sta­nie dzi­kim, upra­wia­na jest głów­nie w Indiach i na połu­dniu Europy.

Zarówno w daw­nych cza­sach, jak i dziś, przy­pra­wa ta trak­to­wa­na była jako rośli­na lecz­ni­cza. Ma bowiem sze­reg wła­ści­wo­ści zdro­wot­nych. Wzmacnia układ krwio­no­śny i popra­wia jakość krwi, ma dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne, prze­ciw­bak­te­ryj­ne, prze­ciw­grzy­bicz­ne i anty­wi­ru­so­we.  Reguluje pra­cę ukła­du tra­wie­nia oraz dzia­ła koją­co na wątro­bę.

Jest jed­nym z głów­nych skład­ni­ków cur­ry oraz garam masa­li.

Idealnie pasu­je do dań z faso­li, oraz gula­szy, zup, mięs, ryb, a tak­że potraw z ryżu.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

 

Dodatkowe informacje

Waga 50 g