Peter Kelder, Stara Tajemnica Źródła Młodości

17,00 

Kategorie: ,

Opis

autor: Peter Kelder

opra­wa: mięk­ka

ilość stron: 92

Międzynarodowy best­sel­ler, opi­su­ją­cy kil­ka pro­stych ćwi­czeń, któ­re wyko­ny­wa­ne regu­lar­nie, oka­zu­ją się mieć ogrom­ny wpływ na naszą ener­gię, zdro­wie i spo­sób życia. Świadczą o tym rów­nież zamiesz­czo­ne w niej listy od czy­tel­ni­ków, któ­rzy prak­ty­ku­jąc tybe­tań­skie rytu­ały, osią­gnę­li zdu­mie­wa­ją­ce efek­ty.

Dowiedz się, czy pięć sta­ro­żyt­nych tybe­tań­skich rytu­ałów napraw­dę może spra­wić, że będziesz wyglą­dać i czuć się mło­dziej?

Dzięki tej książ­ce pozna­cie pomy­sły, tech­ni­ki i mądro­ści, któ­re mogą dodać Wam sił, popra­wić Wasze zdro­wie, zwięk­szyć radość i spra­wić, że będzie­cie żyć dłu­żej, cho­ciaż tego nie zauwa­ży­cie. Będziecie zbyt zaję­ci czer­pa­niem przy­jem­no­ści pły­ną­cych z peł­ni życia.”

(Z przed­mo­wy napi­sa­nej przez dr Bernie S. Siegela)