Kardamon owoc

8,50 

Kategorie: ,

Opis

(elet­ta­ria car­da­mo­mum)

Gramatura:  30g

Kraj pocho­dze­nia:  Gwatemala

Kardamon pocho­dzi z Dalekiego Wschodu, gdzie moż­na go spo­tkać rosną­ce­go dzi­ko w połu­dnio­wych lasach Indii. Związki anty­ok­sy­da­cyj­ne zawar­te w kar­da­mo­nie poma­ga­ją przy­wró­cić wła­ści­wy poziom glu­ta­tio­nu, któ­ry chro­ni komór­ki przed tok­sy­na­mi.

Stosowany jest jako przy­pra­wa aro­ma­ty­zu­ją­ca np. grza­ne wino, a tak­że jako doda­tek do dań mię­snych i dro­biu. Znakomicie pod­kre­śla smak kawy wg Pięciu Przemian. Napój z imbi­ru i kar­da­mo­nu zwal­cza skut­ki wczo­raj­sze­go sza­leń­stwa.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 30 g