Jałowiec

3,50 

Kategorie: ,

Opis

(juni­pe­ri fruc­tus)

Gramatura:  50g

Kraj pocho­dze­nia:  Polska

Jałowiec jest  to drze­wo igla­ste z rodzi­ny Cypress, dzi­ko rosną­ce na całej pół­ku­li pół­noc­nej. Wyciąg z jego owo­ców zwięk­sza wytwa­rza­nie soku żołąd­ko­we­go i pobu­dza pery­stal­ty­kę jelit.

Owoce jałow­ca popra­wia­ją smak woło­wi­ny, wie­przo­wi­ny, bara­ni­ny i są nie­za­stą­pio­nym dodat­kiem do duszo­nej kapu­sty kiszo­nej.

Smak wg Pięciu Przemian: słod­ki

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g