Babuszka Agafia – Jajeczna Maska do Włosów (300ml)

11,00 

Kategorie: ,

Opis

dzia­ła­nie: wzmac­nia i rege­ne­ru­je

prze­zna­cze­nie: wło­sy osła­bio­ne i pozba­wio­ne bla­sku

pojem­ność: 300 ml

kraj pocho­dze­nia: Estonia

W skład maski jajecz­nej wcho­dzą pro­te­iny jaj, inten­syw­nie odży­wia­ją­ce skó­rę gło­wy oraz wło­sy. Słód żyt­ni sta­no­wi nie­za­stą­pio­ne źró­dło mikro­ele­men­tów, peł­ni jed­no­cze­śnie dzia­ła­nie rege­ne­ra­cyj­ne. Sok brzo­zo­wy wzmac­nia cebul­ki wło­sów. Zawartość tych skład­ni­ków oraz olei tło­czo­nych na zim­no nada­je masce sil­ne dzia­ła­nie odżyw­cze, uła­twia roz­cze­sy­wa­nie wło­sów , nada­je im blask i jedwa­bi­stość.

Składniki aktyw­ne:

Proteiny z bia­łek jajinten­syw­nie odży­wia­ją wło­sy i skó­rę gło­wy

Słód  żyt­ni – wyjąt­ko­we źró­dło mikro­ele­men­tów, posia­da dzia­ła­nie rege­ne­ra­cyj­ne

Sok z brzo­zy – wzmac­nia cebul­ki wło­so­we, nada­je wło­som blask, zapo­bie­ga wypa­da­niu

Szałwia – dzia­ła­nie oczysz­cza­ją­ce, prze­ciw­za­pal­ne, ścią­ga­ją­ce, odka­ża­ją­ce

Malina morosz­ka – wzmac­nia wło­sy, posia­da wła­ści­wo­ści nawil­ża­ją­ce, odżyw­cze.

Różeniec gór­ski – wygła­dza, oczysz­cza i dezyn­fe­ku­je, chro­ni przed szko­dli­wym wpły­wem czyn­ni­ków zewnętrz­nych.

Olej z rokit­ni­ka zwy­czaj­ne­go – olej rokit­ni­ko­wi wzmac­nia wło­sy i poma­ga powstrzy­mać ich wypa­da­nie. Jest natu­ral­nym blo­ke­rem pro­mie­ni UVAUVB.

Olej z dyni – regu­lu­je pra­cę gru­czo­łów łojo­wych, oczysz­cza pory i zapo­bie­ga two­rze­niu zaskór­ni­ków.

Leszczyna pospo­li­ta (olej z orze­chów) – doda­je wło­som bla­sku i odży­wia skó­rę gło­wy.

Sposób uży­cia:
Nanosimy maskę na czy­ste, wil­got­ne wło­sy. Równomiernie roz­pro­wa­dza­my na całej dłu­go­ści aż do pod­sta­wy wło­sa. Po 1–2 minu­tach zmy­wa­my wodą.

Skład: Aqua with infu­sions of:  Hydrolyzed Egg Protein, Malt, Betula Alba Juice, enri­ched by extracts: Salvia Officinalis, Rubus Chamaemorus, Rhodiola Rosea, Cetrionium Chloride, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Guar Gum, cold pres­sed oils: Hippophae Rhamnoides, Cucurbita Pepo, Corylus Avellana Seed, Panthenol, White Beeswax, Tocopherol, Citric Acid, Parfum, Benzoic Acid, Sorbic Acid