Imbir

6,50 

Kategorie: ,

Opis

(zin­gi­ber offi­ci­na­le)

Gramatura:  100g

Kraj pocho­dze­nia:  Nigeria

Pochodzi z Azji i obok pie­przu, jest jed­ną z naj­star­szych zna­nych przy­praw. Imbir ma bar­dzo sze­ro­kie zasto­so­wa­nie. Można go sto­so­wać do goto­wa­nia ziem­nia­ków, zup, jarzyn, mię­sa i łako­ci, nie zapo­mi­na­jąc o kawie wg Ciesielskiej i her­ba­cie. Pobudza krą­że­nie, poma­ga usu­nąć pro­duk­ty prze­mia­ny mate­rii, roz­pra­sza zasto­je pły­nów i pro­ce­sów fizjo­lo­gicz­nych. Pomaga też szyb­ciej tra­wić biał­ko.

Ma dzia­ła­nie uspo­ka­ja­ją­ce, prze­ciw­de­pre­syj­ne, prze­ciw­bie­gun­ko­we, prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce, prze­ciw­za­pal­ne, prze­ciw­za­krze­po­we i prze­ciw­wy­miot­ne oraz poma­ga przy migre­nach. Prawdziwy cud natu­ry! W Kuchni Pięciu Przemian to naj­czę­ściej uży­wa­na przy­pra­wa. Jest po pro­stu nie­za­stą­pio­ny.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­te­nu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­ce­go mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czy­cy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­do­we ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­je­my, iż fir­ma podej­mu­je dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­za­ne z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­na­mi uży­wa­ny­mi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ści­wa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 100 g