Goździki mielone

8,00 

Kategorie: ,

Opis

(syzy­gium aro­ma­ti­cum)

Gramatura:  50g

Kraj pocho­dze­nia: Indonezja

Goździkowiec doj­rze­wa 20 lat, dopie­ro po tym cza­sie moż­na zebrać pierw­sze plo­ny. Goździki są to pąki kwia­to­we zebra­ne w odpo­wied­nim momen­cie, gdy jesz­cze nie są otwar­te, a potem suszo­ne.

Stosuje się je do potraw słod­kich (szar­lot­ka, pier­nik) i pikant­nych. Doprawiamy nimi pasz­te­ty, duszo­ne mię­sa, likie­ry, grza­ne wina, no i oczy­wi­ście może­my dopra­wiać nimi naszą ulu­bio­ną kawę wg Ciesielskiej. Goździki mają wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze, anty­sep­tycz­ne i prze­ciw­bó­lo­we.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­te­nu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­ce­go mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czy­cy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­do­we ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­je­my, iż fir­ma podej­mu­je dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­za­ne z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­na­mi uży­wa­ny­mi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ści­wa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g