Garam masala

5,00 

Kategorie: ,

Opis

Gramatura:  50 g

Produkt Polski

Skład: cyna­mon, gał­ka musz­ka­to­ło­wa, goź­dzi­ki, kar­da­mon, kolen­dra, kmin rzym­ski, kmi­nek, liść lau­ro­wy, pieprz czar­ny

Masala to ina­czej “mie­szan­ka”. Garam masa­la ozna­cza “gorą­cą mie­szan­kę” . Nazwa ta wzię­ła się ze spo­so­bu przy­rzą­dza­nia przy­pra­wy, pole­ga­ją­ce­go na pra­że­niu poszcze­gól­nych skład­ni­ków, przed zmie­sza­niem i zmie­le­niem. Najbardziej zna­ną mie­szan­ką (masa­lą), oprócz garam masa­li, jest cur­ry.

Bardzo aro­ma­tycz­na, dosko­na­ła do mięs i sosów, a tak­że dań z ryżu. Powinna być doda­wa­na pod koniec przy­rzą­dza­nia potra­wy.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 50 g