Gałka muszkatołowa cała

6,00 

Kategorie: ,

Opis

(myri­sti­ca fra­grans)

Gramatura: 20 g

Kraj pocho­dze­nia: Polska

Gałka musz­ka­to­ło­wa jest zna­na i sto­so­wa­na w Europie już od cza­sów śre­dnio­wiecz­nych. Przywędrowała do nas dzię­ki wypra­wom krzy­żo­wym. Są to nasio­na musz­ka­to­łow­ca korzen­ne­go pocho­dzą­ce­go z Wysp Korzennych, będą­cych czę­ścią Archipelagu Malajskiego.

Ma sze­reg wła­ści­wo­ści zdro­wot­nych — poma­ga przy wzdę­ciach, reu­ma­ty­zmie oraz nad­ci­śnie­niu. W kuch­ni przy­da­je się przy daniach mię­snych, pasz­te­tach, nadziew­kach, sosach, zupach. Sprawdza się tak­że przy słod­kich wypie­kach (głów­nie pier­ni­kach), a tak­że przy grzań­cach.

Należy uży­wać jej z umia­rem, mię­dzy inny­mi ze wzglę­du na bar­dzo inten­syw­ny smak i aro­mat.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

 

Dodatkowe informacje

Waga 20 g