Estragon

3,00 

Kategorie: ,

Opis

(arte­mi­sia dra­cun­cu­lus)

Gramatura: 30g

Kraj pocho­dze­nia: Polska

Jako ziół­ko w sma­ku gorz­kim ma bar­dzo sze­ro­kie zasto­so­wa­nie, zarów­no w kuch­ni połu­dnio­wo­eu­ro­pej­skiej, ale rów­nież na wschod­nich tere­nach rosyj­skich. Przyprawia się nim m.in. sałat­ki, zupy ryb­ne i drób.

Ma dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne i bak­te­rio­bój­cze.  Trzeba rów­nież zwró­cić uwa­gę na fakt, iż estra­gon jest dość inten­syw­ny w sma­ku dla­te­go może domi­no­wać nad inny­mi sma­ka­mi w potra­wie.

Smak wg Pięciu Przemian: gorz­ki

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 30 g