Czosnek niedźwiedzi

4,00 

Kategorie: ,

Opis

(allium ursi­num)

Gramatura: 10g

Kraj pocho­dze­nia: Polska

Czosnek niedź­wie­dzi jest wcze­sno­wio­sen­ną, mar­co­wą nowa­lij­ką. W Polsce nie­ste­ty nie­co zapo­mnia­ny, powo­li odbu­do­wu­je swo­ją popu­lar­ność. Na całym świe­cie, szcze­gól­nie w Azji uwa­ża­ny za lek na wsze­la­kie dole­gli­wo­ści, czę­sto trak­to­wa­ny tak­że jako afro­dy­zjak. W Chinach nazy­wa­ny jest “nie­biań­skim czosn­kiem”. W Europie już od wie­lu wie­ków uwa­ża­ny jest za jed­ną za naj­zdrow­szych roślin, zawie­ra bar­dzo dużo aktyw­nej siar­ki, dzia­ła odtru­wa­ją­co, anty­tok­sycz­nie, prze­ciw­bak­te­ryj­nie i prze­ciw­grzy­bicz­nie.  Przeciwdziała zakrze­pom i miaż­dży­cy. Poprawia jakość krwi (posia­da bar­dzo dużo żela­za) oraz wydzie­la­nie żół­ci.

W Kuchni może być sto­so­wa­ny jako przy­pra­wa do zup, mięs, wsze­la­kich prze­two­rów. Doskonale spraw­dza się jako skład­nik pesto w połą­cze­niu z oli­wą.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 10 g