Czarnuszka

3,50 

Kategorie: ,

Opis

(nigel­la sati­va)

Gramatura:  50g

Kraj pocho­dze­nia:  Polska

Nasionka czar­nusz­ki uła­twia­ją tra­wie­nie i poma­ga­ją na wzdę­cia. Razem z koprem, kmin­kiem i anyż­kiem wspo­ma­ga­ją lak­ta­cję i są sku­tecz­ne przy odro­ba­cza­niu. Czarnuszka dzia­ła anty­sep­tycz­nie i anty­no­wo­two­ro­wo.

Nasionka  po roz­tar­ciu w moź­dzie­rzu wydzie­la­ją aro­mat przy­po­mi­na­ją­cy ore­ga­no. W sma­ku są raczej gorz­kie z wyczu­wal­ną, lek­ko pikant­ną nutą.W Polsce czar­nusz­ki uży­wa się do posy­py­wa­nia chleb­ka (grzan­ki) z masłem. Pycha!

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 30 g