Cząber

3,00 

Kategorie: ,

Opis

(satu­re­ja)

Gramatura:  30g

Kraj pocho­dze­nia:  Polska

Cząber zna­ny był już w sta­ro­żyt­nym Rzymie, w nasze rejo­ny spro­wa­dzo­ny został przez Benedyktynów. Ma korzen­ny, pie­prz­no gorz­ka­wy posmak, bywa skład­ni­kiem pie­przu zio­ło­we­go.

Wchodzi w skład buł­gar­skiej czu­bri­cy. Służy do przy­pra­wia­nia potraw z roślin strącz­ko­wych, głów­nie zupy faso­lo­wej, a jest to zwią­za­ne z tym, iż natu­ral­nie wspo­ma­ga pro­ces tra­wie­nia tego typu roślin (w Niemczech zna­ny jest jako boh­nen­kraut, czy­li “zie­le faso­lo­we”). Świetnie pasu­je do tłu­stych, mię­snych potraw, poma­ga w ich tra­wie­niu.

Podkreśla smak dro­biu, wie­przo­wi­ny i cie­lę­ci­ny. Znakomicie pasu­je do dzi­czy­zny oraz grzy­bów. Poprawia ape­tyt, dzia­ła roz­kur­czo­wo i wia­tro­pęd­nie oraz zabi­ja paso­ży­ty. Co cie­ka­we, czą­ber posia­da rów­nież repu­ta­cję afro­dy­zja­ku. Należy mieć na uwa­dze, że nie kom­po­nu­je się z bazy­lią i maje­ran­kiem. Powinno poda­wać się go pod koniec przy­rzą­dza­nia potra­wy, ina­czej może być zbyt gorz­ka.

Smak wg Pięciu Przemian: ostry

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­tenu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­cego mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czycy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­dowe ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­jemy, iż fir­ma podej­muje dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­zane z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­nami uży­wa­nymi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ściwa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 30 g