Cynamon mielony

5,00 

Kategorie: ,

Opis

(cin­na­mon)

Gramatura:  100g

Kraj pocho­dze­nia:  Indonezja

Cynamon jest zali­cza­ny do naj­star­szych przy­praw świa­ta. Otrzymuje się go przede wszyst­kim z wysu­szo­nej kory cyna­mo­now­ca cej­loń­skie­go. Ma zba­wien­ny wpływ na tra­wie­nie, oddy­cha­nie, dzia­ła tak­że anty­sep­tycz­nie i grzy­bo­bój­czo,

Stosujemy go głów­nie do aro­ma­ty­zo­wa­nia wypie­ków, ciast (sze­ro­kie zasto­so­wa­nie jako przy­pra­wa do pier­ni­ków), dese­rów i napo­jów, ale rów­nież do potraw mię­snych, pikant­nych sosów, do kawy i her­ba­ty. Świetnie pasu­je zarów­no do dań słod­kich jak i pikant­nych.  Doskonały do dań z ryżu, bara­ni­ny, woło­wi­ny, a tak­że do gula­szu i grza­nek.

Cynamon mie­lo­ny jest ostrzej­szy i bar­dziej aro­ma­tycz­ny niż cyna­mon w laskach, nie­ste­ty szyb­ciej wie­trze­je. Dlatego nale­ży prze­cho­wy­wać go we wła­ści­wych, szczel­nych opa­ko­wa­niach.

Smak wg Pięciu Przemian: słod­ko-ostry

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­te­nu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­ce­go mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czy­cy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­do­we ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­je­my, iż fir­ma podej­mu­je dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­za­ne z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­na­mi uży­wa­ny­mi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ści­wa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 100 g