Curry

5,00 

Kategorie: ,

Opis

Gramatura:  100g

Kraj pocho­dze­nia:  Indie

Skład: kmin rzym­ski, koper wło­ski, kozie­rad­ka, gor­czy­ca, kolen­dra, chil­li, kur­ku­ma, liść lau­ro­wy, liść cur­ry, czo­snek, goź­dzik, anyż, mąka kuku­ry­dzia­na, sól

Ojczyzną cur­ry są Indie, jed­nak to Anglicy roz­pro­pa­go­wa­li je na świe­cie. Nazwa wywo­dzi się od sło­wa “kari”, któ­re w języ­ku tamil­skim ozna­cza “sos”. Na Zachodzie bar­dziej zna­ne w for­mie sprosz­ko­wa­nej mie­szan­ki przy­praw, rza­dziej w for­mie pasty (z dodat­kiem oli­wy lub masła ghee).  W jej skład wcho­dzi od kil­ku, do nawet kil­ku­dzie­się­ciu przy­praw. Są odmia­ny bar­dziej i mniej pikant­ne. Głównym skład­ni­kiem jest oczy­wi­ście kur­ku­ma, nada­ją­ca cha­rak­te­ry­stycz­ne­go kolo­ru, oprócz tego pieprz czar­ny, kolen­dra, czę­sto też kozie­rad­ka i inne.

Przyprawia się nim przede wszyst­kim dania  mię­sne — cie­lę­ci­nę, bara­ni­nę, drób i ryby, ale spraw­dza się tak­że dosko­na­le przy daniach jar­skich.

Uwagi: Produkt nale­ży prze­cho­wy­wać w szczel­nym opa­ko­wa­niu w miej­scach suchych i bez dostę­pu świa­tła.

Produkt nie zawie­ra glu­te­nu. Jednak w związ­ku z wyko­rzy­sta­niem na tere­nie zakła­du kon­fek­cjo­nu­ją­ce­go mąki pszen­nej (zawie­ra glu­ten), gor­czy­cy i sele­ra pro­dukt może zawie­rać śla­do­we ich ilo­ści. Tym samym dekla­ru­je­my, iż fir­ma podej­mu­je dzia­ła­nia zapo­bie­gaw­cze zwią­za­ne z zapo­bie­ga­niem zanie­czysz­cze­niu aler­ge­na­mi uży­wa­ny­mi w zakła­dzie. Są to m.in.: czysz­cze­nie linii, szko­le­nia pra­cow­ni­ków i wła­ści­wa kolej­ność kon­fek­cjo­no­wa­nia tak, aby nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia.

Dodatkowe informacje

Waga 100 g