Cukierki – czarny bez

3,50 

Kategorie: ,

Opis

pro­du­cent: I.D.C. Holding

masa: 60g

skład: cukier, syrop glu­ko­zo­wy, syrop glu­ko­zo­wo-fruk­to­zo­wy, kwa­sy (kawas cytry­no­wy, kwas jabł­ko­wy), eks­trak­ty (eks­trakt z czar­ne­go bzu 0,2%, eks­trakt z wer­be­ny 0,02%, eks­trakt z pokrzy­wy 0,02%) , aro­mat (pokrzy­wa, hibi­skus),  wita­mi­na C, pro­szek cytry­no­wy (sok cytry­no­wy 80%, syrop glu­ko­zo­wy), sól, mal­to­dek­stry­na.

Dziki bez czar­ny ina­czej drze­wo życia zali­cza­ny jest do naj­star­szych roślin lecz­ni­czych. Przypisywano mu wie­le cudow­nych wła­ści­wo­ści. O zain­te­re­so­wa­niu rośli­ną świad­czą wyko­pa­li­ska z epo­ki kamien­nej. Znany był też w sta­ro­żyt­no­ści. U ludów ger­mań­skich nale­żał do drzew świę­te­go gaju i trak­to­wa­ny był jako „drze­wo życia”. Kwiat bzu czar­ne­go Sambuci flos posia­da mono­gra­fię Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej, WHO oraz Komisji E. Wykazuje dzia­ła­nie napo­tne i moczo­pęd­ne. Naparu z kwia­tów uży­wa się jako środ­ka wykrztu­śne­go i napo­tne­go przy prze­zię­bie­niach, gry­pie, kata­rze, kasz­lu.

(źró­dło opi­su: verbena.pl)

Dodatkowe informacje

Waga 60 g