Promocja!

Anna Ciesielska, Filozofia Życia

35,00  28,00 

Kategorie: ,

Opis

Żyć do koń­ca życia i być mło­dym do sta­ro­ści

Filozofia życia” jest kon­ty­nu­acją „Filozofii zdro­wia”. Omawiam w niej dokład­nie więk­szość cho­rób, uświa­da­mia­jąc jed­no­cze­śnie ich przy­czyny. Podaję przy­kłady zale­ceń, dając moż­li­wość samo­dziel­nej pra­cy w roz­wią­zy­wa­niu naszych zdro­wot­nych pro­ble­mów. Książka jest nie­zbęd­nym pod­ręcz­ni­kiem dla wszyst­kich chcą­cych zgłę­biać taj­niki kuch­ni Pięciu Przemian, jak rów­nież życia według Pięciu Przemian, co w kon­se­kwen­cji da rów­no­wagę ener­ge­tyczną i tak upra­gnione zdro­wie. Doświadczając tej wie­dzy dys­cy­pli­nu­jemy rów­nież nasze emo­cje – sta­jemy się ufni, życz­liwi i bar­dziej wyro­zu­miali dla ota­cza­ją­cego nas świa­ta. Kuchnia PP łago­dzi oby­cza­je.

Problemem współ­cze­snego lecz­nic­twa jest usu­wa­nie skut­ków, a nie przy­czyn cho­rób. Naszym zada­niem zaś jest pra­ca u pod­staw – szu­ka­nie przy­czyn w złych nawy­kach żywie­nio­wych oraz nad­mier­nej emo­cjo­nal­no­ści.

Niech ta książ­ka będzie dla Ciebie, Drogi Czytelniku, wspar­ciem w odszy­fro­wy­wa­niu zna­ków, któ­re daje Twoje cia­ło.

Uwaga: zamó­wie­nia hur­to­we i dla księ­garń przyj­mo­wa­ne są pod nume­rem tele­fo­nu 608329301