Promocja!

Anna Ciesielska, Filozofia Zdrowia

31,50  26,00 

Kategorie: ,

Opis

Kwaśne, suro­we, zim­ne…

Właściwe odży­wia­nie jest pasją moje­go życia. Dociekliwość i chęć pozna­nia praw­dy o wpły­wie żywie­nia na zdro­wie czło­wieka zaowo­co­wały odkry­ciem prze­ze mnie medy­cyny chiń­skiej.

Poznałam zasa­dy i pra­wa, na jakich ta ogrom­na wie­dza jest opar­ta. Stosując je pomo­głam jed­no­cze­śnie sobie i swo­im naj­bliż­szym. Efekty prze­szły naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia. Zrozumiałam, że na stan nasze­go zdro­wia mają wpływ nie wita­miny i sole mine­ralne, ale natu­ra poży­wie­nia (ener­gia). Nadmiar poży­wie­nia wychła­dza­ją­cego (kwa­śne, suro­we, zim­ne) jest głów­ną przy­czyną naszych cho­rób.

Swoją wie­dzę zaczę­łam prze­ka­zy­wać na kur­sach, szko­le­niach i konsul­ta­cjach. Przewinęły się przez nie oso­by cho­ru­jące na aler­gie, AZS, cukrzy­cę, ast­mę, cho­roby krą­że­niowe i wie­le innych. Skuteczność moich zale­ceń w przy­padku tych scho­rzeń oka­zała się zdu­mie­wa­ją­ca.

Chcę, aby mądrość współ­cze­snej medy­cyny połą­czyć z wła­ściwą pro­fi­lak­tyką i mądro­ścią w żywie­niu opar­tą na sza­cunku do praw Natury. Jednocześnie pra­gnę, aby ludzie uwie­rzyli, że moż­na decy­do­wać o wła­snym zdro­wiu i dobrym samo­po­czu­ciu. Ta książ­ka może w tym pomóc.

Uwaga: zamó­wie­nia hur­to­we i dla księ­garń przyj­mo­wa­ne są pod nume­rem tele­fo­nu 608329301