Promocja!

Anna Ciesielska, Filozofia Smaku

35,00  30,00 

Kategorie: ,

Opis

Nowe prze­pisy ze szczyp­tą reflek­sji

Kochani, w “Filozofii Smaku” sku­piam się na sztu­ce zrów­no­wa­żo­nego goto­wa­nia i dosma­ko­wy­wa­nia wg wła­snych ocze­ki­wań. Kuchnia to nie­do­ce­niane labo­ra­to­rium. Tworzone w nim w garn­kach i na ogniu ener­gie powin­ny być z sza­cun­kiem i nale­ży­cie wyko­rzy­sty­wane dla nasze­go zdro­wia.

Czego nam potrze­ba? Talerza gorą­cej zupy ze szczyp­tą miło­ści. Bo gotu­jąc daje­cie cie­pło, czu­łość i tro­skę. Próbujcie, sma­kuj­cie, baw­cie się prze­pi­sami! Macie ich już w sumie — razem z poprzed­nimi — ponad czte­ry­sta:). Przydadzą się zarów­no sta­rym wyja­da­czom, jak i zupeł­nym świe­żyn­kom.

A więc, jeśli kochasz, gotuj!

Uwaga: zamó­wie­nia hur­towe i dla księ­garń przyj­mo­wane są pod nume­rem tele­fonu 608329301